Rechtbank Leeuwarden 17-11-1999, Prg. 2000, 5392, JAR 2000, 38


Hoger beroep ontbinding gewichtige redenen. schadeloosstelling (geen). Ziekte (geen reïntegratieplan overgelegd).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 38.

(Zie voor cassatie hierboven HR 29-09-2000, RvdW 2000, 194, JOL 2000, 449, JAR 2000, 224). Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte medewerker mailingcentrum (bijna 27 jaar in dienst, salaris NLG 4.025,07 bruto per maand). De kantonrechter stelt de werknemer in de gelegenheid zich schriftelijk te verweren en roept de werknemer diverse keren op te verschijnen op de mondelinge behandeling. De werknemer verschijnt echter niet. De kantonrechter ontbindt vervolgens de arbeidsovereenkomst. De werknemer gaat in hoger beroep, stellende de oproepen niet te hebben ontvangen. De rechtbank overweegt dat het besluit van de kantonrechter dat de werknemer behoorlijk is opgeroepen, niet impliceert dat het beginsel van hoor en wederhoor niet is geschonden. De rechtbank is van oordeel dat de kantonrechter dit beginsel heeft veronachtzaamd door op het ontbindingsverzoek, dat niet voor beroep vatbaar is, te beslissen, terwijl niets van de werknemer was vernomen en de werknemer alleen per gewone post was opgeroepen. De kans dat stukken per gewone post de geadresseerde niet bereiken, is niet te verwaarlozen. Niet uitgesloten is dat de werknemer nooit bericht heeft ontvangen en dus is niet vast te stellen of de werknemer de kans heeft gehad zich te verweren. De rechtbank vernietigt de beschikking en overweegt met betrekking tot het ontbindingsverzoek dat het ontbreken van een reïntegratieplan de ontvankelijkheid niet in de weg staat. Omdat de werknemer zich categorisch aan de controles heeft onttrokken, kon de werkgever niet vaststellen of de werknemer ziek was. Bovendien zou de door de werknemer voorgestane weg het onwenselijke gevolg hebben dat de werknemer een ontbindingsverzoek kan frustreren door zich na ziekmelding aan elke controle te onttrekken en elke medewerking bij het opstellen van een reïntegratieplan te weigeren. De rechtbank ontbindt de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding zonder vergoeding omdat de aan de werknemer te maken verwijten een correctiefactor C=0 rechtvaardigen.

Verder lezen
Terug naar overzicht