Rechtbank 's-Gravenhage 10-01-2001, NJkort 2001, 36, JAR 2001, 77


(Algemeen verbindend verklaarde). CAO (strijd met EG-recht?).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 77.

Een drietal werkgevers in de vleeswarenindustrie is van mening dat de bepaling in de CAO voor de vleeswarenindustrie die hen verplicht om een bijdrage te betalen aan CAO-fondsen ten behoeve van de opleiding en inschakeling van jongeren en voor sociale projecten in het algemeen, in strijd is met het EG-recht. De werkgevers zijn niet lid van een werkgeversorganisatie. De CAO is op hen van toepassing omdat deze algemeen verbindend is verklaard. Naar het oordeel van de werkgevers is er door de algemeenverbindend- verklaring door de overheid sprake van een door het EG-recht verboden steunmaatregel. De kantonrechter heeft dit standpunt van de hand gewezen onder meer omdat er geen sprake van zou zijn dat de overheid tracht een eigen economische en/of sociale doelstelling te verwezenlijken middels het algemeen verbindend verklaren van een CAO op grond waarvan subsidies kunnen worden toegekend. In hoger beroep overweegt de rechtbank dat de algemeen verbindend verklaring door de overheid wel als een overheidsmaatregel in de zin van art. 87 EG-Verdrag moet worden aangemerkt, omdat er sprake zou kunnen zijn van het stimuleren van strijdige mededingingsregeling. De rechtbank is evenwel van oordeel dat er geen sprake is van een steunmaatregel in de zin van het EG-Verdrag. De rechtbank verwijst daartoe naar een uitspraak van het Europees Hof van Justitie (21-09-1999, C-219/97) waarin deze heeft overwogen dat een zekere mededingingsbeperkende werking eigen is aan CAO's, maar dat art. 85 EG-Verdrag hier niet aan de weg staat omdat, indien art. 85 EG-Verdrag wel van toepassing zou zijn, de doelstellingen van sociale politiek die met CAO's worden nagestreefd ernstig zouden worden belemmerd. Dit acht het Europees Hof niet wenselijk vanwege het belang van samenwerking tussen de sociale partners. De rechtbank concludeert op basis van deze uitspraak dat ook in onderhavige zaak sprake is van sociale doelstellingen welke zijn overeengekomen door de sociale partners. Aldus is er geen sprake van steun- maatregelen in de zin van art. 87 lid 1 EG-Verdrag

Verder lezen
Terug naar overzicht