Rechtbank Utrecht 05-06-2002, JAR 2002, 200


Pensioen (Nabestaanden).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 200.

L. is de weduwe van de werknemer H. Zij heeft het pensioenfonds waarbij de werkgever was aangesloten verzocht om haar een nabestaandenpensioen toe te kennen. Het pensioenfonds heeft dit geweigerd omdat L. en H. niet gehuwd waren en ook geen notariële samenlevingsovereenkomst gesloten hebben, hetgeen volgens het reglement van het pensioenfonds vereist is voor toekenning van een nabestaandenpensioen. L. heeft gesteld dat het pensioenfonds aldus het reglement niet juist uitlegt en heeft voorts een beroep gedaan op de hardheidsclausule van het reglement. De kantonrechter heeft haar in het gelijk gesteld. Op het hoger beroep van het pensioenfonds overweegt de rechtbank dat het pensioenreglement voldoende duidelijk bepaalt dat, teneinde in aanmerking te komen voor een nabestaandenpensioen, partners de intentie tot duurzame samenleving en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding moeten hebben. Deze intentie moet bovendien in een notarieel verleden akte zijn vastgelegd. Het beroep op de hardheidsclausule wijst de rechtbank af. Het pensioenfonds heeft er een redelijk belang bij om door het vereiste van de notariële overeenkomst arbitraire discussies over de vraag of al dan niet sprake is van duurzaam samenleven te voorkomen. H. heeft bij indiensttreding aangegeven dat een nabestaandenpensioen voor hem een belangrijke arbeidsvoorwaarde was. Derhalve mag worden aangenomen dat H. met de vereisten voor het ingaan van een dergelijk pensioen bekend was. L. heeft onvoldoende aangetoond dat sprake was van een overmachtsituatie waardoor het laten verlijden van het contract niet mogelijk was. Zij heeft integendeel aangegeven dat het contract, omdat zij ziek is geworden, een lagere prioriteit heeft gekregen. Dit is echter niet aan het pensioenfonds toe te rekenen. Dit geldt ook voor het feit dat L. zich in een schrijnende situatie bevindt door het plotseling overlijden van H. en door haar opname in een verpleegtehuis vanwege reuma. Van belang in dit verband is ook dat niet is gebleken dat het pensioenfonds op de hoogte was van de samenleving van H. en L.

Verder lezen
Terug naar overzicht