Rechtbank Utrecht 10-07-2002, JAR 2002, 201


Hoger beroep ontbinding gewichtige redenen. Loon. Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 201.

De werknemer, negen jaar in dienst, is op 10 mei 2001 naar zijn moeder in Spanje gereisd. Op 23 mei 2001 heeft de vrouw van de werknemer hem vanuit Spanje ziek gemeld. Na verzoek van de werkgever zendt de werknemer deze een artsenverklaring van 22 mei 2001. De werkgever schort eind juni de loonbetaling op en nodigt de werknemer begin augustus uit voor een gesprek. De werknemer reageert niet. Een naar Spanje verzonden uitnodiging van de Arbo-dienst komt bij deze retour. De werkgever roept de werknemer nog tweemaal op voor het spreekuur van de Arbo-arts en voor een gesprek op het werk. De werknemer verschijnt niet. Daarop vraagt de werkgever ontbinding. De griffier roept de werknemer op diens huisadres op voor de mondelinge behandeling. De werknemer verschijnt niet. Ter zitting bepaalt de kantonrechter dat de werknemer bij deurwaardersexploot opgeroepen dient te worden op zijn huisadres, waar hij volgens de gemeentelijke administratie is ingeschreven. De werknemer verschijnt ook op de volgende zittingsdatum niet. Daarop ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang. In hoger beroep stelt de werknemer dat de kantonrechter aldus het beginsel van hoor en wederhoor heeft geschonden. De rechtbank stelt vast dat art. 3 Besluit oproepingen, mededelingen en zendingen verzoekschriftprocedure voorschrijft dat oproepingen aan niet verschenen belanghebbenden bij aangetekende brief geschieden, tenzij de rechter anders bepaalt. De rechter is dus vrij om een bepaalde wijze van oproeping voor te schrijven. Als een belanghebbende niet verschijnt, moet een rechter onderzoeken of hij op juiste wijze is opgeroepen. In onderhavig geval heeft de rechter dit onderzoek verricht. Van de rechter kan niet gevergd worden dat hij ook nog, als een belanghebbende niet verschijnt, een onderzoek instelt naar de reden van het niet verschijnen. In deze zaak geldt dat temeer nu de werknemer zelf in strijd met de verzuimvoorschriften van de werkgever geen duidelijke gegevens over verblijfplaats en bereikbaarheid heeft doorgegeven en nooit zelf contact met de werkgever heeft opgenomen.

Verder lezen
Terug naar overzicht