Rechtbank Zwolle 16-06-1999, JAR 1999, 158


Ziekte. Opzegging. Bereidheid bedongen arbeid.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 158.

Een werknemer wordt drie jaar na indiensttreding ziek als gevolg waarvan hij 15-25% arbeidsongeschikt wordt verklaard en tijdelijk passend werk gaat verrichten tegen een salaris van NLG 3.150,09 bruto per maand bij een arbeidstijd van 24 uur per week. Na 1 april 1996, na ruim twee jaar arbeidsongeschiktheid, verricht de werknemer geen passende werkzaamheden meer omdat hij een vereist diploma niet zou hebben behaald. De werkgever zegt vervolgens het dienstverband met toestemming van de RDA op. De opzegging bereikt de werknemer echter niet, omdat deze naar zijn oude adres is gestuurd. De werknemer beroept zich op nietigheid van de opzegging en vordert doorbetaling van loon vanaf 1 april 1996. De kantonrechter wijst de vordering toe, omdat het risico van het niet-bereiken van de werknemer voor de werkgever komt. De werkgever had de loonbetaling niet mogen staken omdat de werknemer zich bereid heeft verklaard ander passend werk te verrichten en de omstandigheid dat er geen ander passend werk is voor rekening van de werkgever komt. De rechtbank overweegt met betrekking tot de beschikbaarheid van de werknemer dat hij gedurende zijn arbeidsongeschiktheid daadwerkelijk ander passend werk heeft verricht en onder "overeengekomen arbeid" ook andere passende arbeid wordt begrepen. De rechtbank is met de kantonrechter van oordeel dat zolang de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig is geëindigd, de werkgever de loonbetaling niet mag stopzetten. In hoger beroep heeft de werkgever onbestreden gesteld dat bij een veroordeling tot loondoorbetaling ook rekening moet worden gehouden met de AAW/WAO-uitkering van de werknemer. De rechtbank vernietigt daarom het vonnis van de kantonrechter en veroordeelt de werkgever tot doorbetaling van het loon vermeerderd met de wettelijke verhoging van 25% waarbij in mindering dient te worden gebracht de door de werknemer vanaf 1 april 1996 ontvangen AAW/WAO-uitkering.

Verder lezen
Terug naar overzicht