Samv. - Doorstart; voortzetting onderneming door curator; adviesrecht


(Voorgenomen) besluiten als bedoeld in art. 25 lid 1 Wet op de ondernemingsraden (WOR) dienen ter advies te worden voorgelegd aan de ondernemingsraad (OR). Voor zover de Faillissementswet zich daartegen niet verzet, geniet de curator – bij faillissement – de rechten en verplichtingen van de ondernemer.

Voornoemd adviesrecht van de OR ziet in beginsel niet op (het besluit tot) verkoop van activa bij faillissement (art. 176 Fw) en op (het besluit tot) ontslag van werknemers (art. 40…

Verder lezen
Terug naar overzicht