Sign. - 135. Frans erfrecht van toepassing op erfopvolging en afwikkeling nalatenschap


De vader van X is in 2011 in Frankrijk overleden. Vader had de Nederlandse nationaliteit. In zijn testament dat vader in 2000 in Nederland had opgesteld, is X benoemd tot enig erfgenaam en is een bewind over de erfenis ingesteld tot X 30 jaar is. Voor het hof is in geschil welk recht van toepassing is op de vererving en afwikkeling van de nalatenschap.
Wat betreft de vererving overweegt het hof dat het toepasselijke recht op grond van artikel 1 Wet conflictenrecht erfopvolging (thans artikel 10:145 BW) wordt bepaald door het Haags erfrechtverdrag. Artikel 3 lid 2 van dit verdrag bepaalt als hoofdregel dat de erfopvolging wordt beheerst door het recht van de Staat waar de erflater zijn gewone verblijfplaats had op het tijdstip van zijn overlijden indien hij in die Staat tot het overlijden ten minste vijf jaar zijn verblijfplaats had.
Op grond van de feiten en omstandigheden oordeelt het hof dat de nalatenschap van vader wordt beheerst door het Franse recht.
Ten aanzien van de afwikkeling van de nalatenschap overweegt het hof onder meer dat de Nederlandse wet niet regelt welk recht hierop van toepassing is. Gelet op artikel 10:149 BW, dat op 1 januari 2012 artikel 4 lid 1 Wet conflictenrecht erfopvolging heeft vervangen, oordeelt het hof dat moet worden aangesloten bij het Franse IPR. Volgens een rapport van het Internationaal Juridisch Instituut wordt volgens het Franse IPR de afwikkeling van de nalatenschap door het Franse recht beheerst, zijnde het recht van de laatste woonplaats van de erflater. Het hof neemt dit over, daarbij de term 'afwikkeling' begrijpend als 'vereffening'.
Ten slotte is de vraag aan de…

Verder lezen
Terug naar overzicht