Sign. - 3. Notaris heeft geheimhoudingsplicht te streng geïnterpreteerd


In het kader van hun echtscheiding twisten M en V over de uitleg van hun huwelijkse voorwaarden. M verzoekt daarom notaris N hem inzage te geven in het dossier dienaangaande. N weigert, zich beroepende op zijn geheimhoudingsplicht. M dient daarop een klacht in tegen N. In navolging van de Kamer van Toezicht verklaart het hof in hoger beroep de klacht gegrond. Volgens het hof was N niet jegens M tot geheimhouding verplicht wat betreft de stukken in het dossier die betrekking hebben op M, ook al zien deze stukken mede op V. De geheimhoudingsplicht geldt wel voor stukken die alleen betrekking hebben op V. Het hof acht aannemelijk dat N te goeder trouw heeft gehandeld, maar zijn geheimhoudingsplicht te streng heeft geïnterpreteerd. Het is evenwel gebleken dat N, na toestemming van V, een kopie van het dossier aan M heeft gezonden. Onder deze omstandigheden, en mede in aanmerking genomen de geringe ernst van de verweten handeling, ziet het hof geen aanleiding aan N een maatregel op te leggen.

(Gerechtshof Amsterdam 10 december 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:4489)

Verder lezen
Terug naar overzicht