Sign. - 95. Evident ongegronde alimentatieverzoeken leidt tot kostenveroordeling


Uit het in 2008 door echtscheiding ontbonden huwelijk tussen M en V zijn twee, thans nog minderjarige kinderen geboren. In de echtscheidingsbeschikking is de door M te betalen kinderalimentatie vastgesteld op €?150 per maand per kind. In november 2009 wordt V in het ziekenhuis opgenomen. M is bereid de dagelijkse zorg voor de kinderen tijdelijk van V over te nemen. Over de daarmee samenhangende afspraken stuurt de advocaat van M op 25 november 2009 een fax aan de advocaat van V, waarin staat: 'Met ingang van 19 november 2009 tot de datum waarop uw cliënte de dagelijkse zorg voor [de kinderen] weer op zich neemt, is cliënt geen bijdrage in het levensonderhoud van [de kinderen] verschuldigd. Gedurende deze periode verschaft cliënt deze onderhoudsbijdrage immers in natura. Daarmee wijken partijen uitdrukkelijk af van de echtscheidingsbeschikking (...), waarin de rechtbank heeft bepaald dat cliënt aan uw cliënte maandelijks een bedrag van in totaal € 300 dient te voldoen als bijdrage in het levensonderhoud van [de kinderen]. (...) Voorgaande afspraken dienen ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen rechtens tussen partijen geldt. Voorgaande afspraken hebben derhalve te gelden als een vaststellingsovereenkomst in de zin van de wet. (...) Ik verzoek u om uw cliënte dit faxbericht voor akkoord te laten ondertekenen. Voor het geval uw cliënte daartoe momenteel niet in staat zou zijn, verzoek ik u ervan te gewissen dat uw cliënte akkoord gaat met voorgaande afspraken en dit schriftelijk aan mij te bevestigen.' V ondertekent dit faxbericht. M betaalt gedurende de ziekenhuisopname van V geen kinderalimentatie. Als V weer is hersteld, gaan de kinderen weer bij haar wonen. V verzoekt de rechtbank…

Verder lezen
Terug naar overzicht