Sign. - Afkoopsom alimentatie en IB-aftrek


In geschil is of de afkoopsom van alimentatie (ad € 34.635) is aan te merken als een kapitaalsuitgave die V zich heeft getroost ten einde haar ex-echtgenoot te bewegen afstand te doen van een hem toekomend recht op partneralimentatie, en of V dit bedrag in aftrek kan brengen als afkoop van een onderhoudsverplichting in de zin van artikel 6.1 lid 2 sub a en artikel 6.3 lid 1 sub a en b Wet IB 2001. V beantwoordt deze vragen bevestigend, de belastinginspecteur ontkennend.
De rechtbank overweegt als volgt. Het echtscheidingsconvenant is een vaststellingsovereenkomst waarbij V en M, ter voorkoming van onzekerheid of verschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar hebben gebonden aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken. Het echtscheidingsconvenant bevat de beslissing van V en M gezamenlijk over de vaststelling, dat is de rechtstoestand die door de nakoming van de op de vaststelling gerichte verbintenissen wordt bewerkstelligd. De nakoming van de op de vaststelling gerichte verbintenissen houdt in dit geval onder meer in dat V afstand doet van haar vordering wegens overbedeling op M ten bedrage van € 35.000 teneinde daarmee ineens aan de alimentatieverplichting jegens M te voldoen. Door de totstandkoming van de vaststelling, zoals deze door partijen is beoogd, is V bevrijd van haar verplichting partneralimentatie aan M te betalen en is M bevrijd van zijn verplichting tot betaling van € 35.000 wegens overbedeling aan V. Aan dit oordeel kan hetgeen de inspecteur heeft aangevoerd niet afdoen. Het bepaalde in artikel 1.1 van het echtscheidingsconvenant…

Verder lezen
Terug naar overzicht