Sign. - Alimentatie en samenleven met gehuwde man


De alimentatiebetalende man had eerder bij de rechtbank aangegeven dat zijn ex-vrouw samenleefde met een reeds gehuwde man 'als waren zij gehuwd'. De rechtbank bepaalde echter dat in die situatie de lotsverbondenheid niet doorbroken wordt en de alimentatieplicht dus doorloopt. Zowel de man als de vrouw waren in hoger beroep gegaan.
Het hof beoordeelde of aan de voorwaarden voor samenleven 'als waren zij gehuwd' was voldaan. 'Samenwonen' en 'samenleven als waren zij gehuwd' zijn niet hetzelfde. Als er slechts van samenwonen sprake is, wordt de alimentatieplicht niet doorbroken. Er is sprake van 'samenleven met een ander als waren zij gehuwd' als tussen de samenwonenden een affectieve relatie bestaat van duurzame aard die meebrengt dat de alimentatiegerechtigde en die ander elkaar wederzijds verzorgen, met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren.
Hoewel de vrouw erkende dat ze samenwoonde met haar partner, betwistte ze dat er van samenleven of verval van lotsverbondenheid sprake was. Omdat de vrouw toegaf dat ze al langere tijd samenwoonde met haar partner, was daarmee volgens het hof de duurzame affectieve relatie en samenwoning aangetoond.
Wat betreft de gemeenschappelijke huishouding en wederzijdse verzorging, zocht het hof aansluiting bij de vaste rechtspraak van de Hoge Raad. Daaruit blijkt dat van de bedoelde huishouding en verzorging onder meer sprake is als de samenwonenden hetzij bijdragen in de kosten van de gezamenlijke huishouding, hetzij op andere wijze in elkaars verzorging voorzien. Niet vereist is dat van een financiële verstrengeling van beide inkomens moet zijn gebleken. Een 'in elkaars verzorging voorzien' kan ook worden aangenomen als sprake is van een taakverdeling tussen samenwonenden.
Daar was in…

Verder lezen
Terug naar overzicht