Sign. - Bank schadeplichtig wegens onrechtmatige executie? (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 juli 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3404 (publicatiedatum 28 juli 2017))


De bank heeft de financieringsrelatie met appellanten opgezegd. Volgens appellanten kan aan deze opzegging geen rechtsgevolg worden verbonden, en is de bank schadeplichtig wegens (kort gezegd) onzorgvuldig handelen bij het aangaan van de financiering. Bovendien stellen appellanten dat zij gedwaald hebben bij een tussentijdse herfinanciering, waarbij ook een bedrijfspand werd gefinancierd door een privéhypotheek. Bij het bestreden eindvonnis heeft de rechtbank alle vorderingen van appellanten als ongegrond afgewezen.

In hoger beroep is onder meer aan de orde of appellanten de hoedanigheid van ‘consument’ toekomt. Ook is de vraag of de hypotheekakte voor de bank een executoriale titel oplevert.

Consument

Als veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van de juistheid van de stelling dat appellanten in alle gevallen moeten worden aangemerkt als consumenten en derhalve moet worden uitgegaan van de zwaarste zorgplicht bij het sluiten van kredietovereenkomsten als onderhavige, geldt het volgende.

Uitgangspunt is dat de maatschappelijke functie van een bank een (bijzondere) zorgplicht voor de bank meebrengt. De reikwijdte van die zorgplicht hangt af van de omstandigheden van het geval. Bij kredietverlening aan consumenten geldt dat een kredietverlenende bank als ter zake kundige in de regel beter dan een krediet vragende consument in staat is de gevolgen van kredietverstrekking te overzien en weer te geven, en om te beoordelen of de consument in staat zal zijn de lasten van de kredietverstrekking te (blijven) dragen. Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst tot hypothecair krediet met een consument moet de bank inlichtingen inwinnen over diens inkomens- en vermogenspositie teneinde overkreditering te voorkomen.

Het onderzoek dat de bank moet verrichten naar de inkomens- en vermogenspositie van de consument is geen zelfstandige verplichting, maar een…

Verder lezen
Terug naar overzicht