Sign. - Beleidsbesluit met betrekking tot artikel 10 SW op diverse punten geactualiseerd


Recent is het besluit van 6 januari 2011 op diverse punten gewijzigd. Zoals aangekondigd, bevat het nieuwe besluit een goedkeuring als gevolg van de intrekking van de resolutie van 30 november 1964 (BNB 1965/96). Met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2010 is thans voor genotsituaties die vóór 2010 zijn ontstaan, goedgekeurd dat de waardestijging van een huis vanaf het tijdstip van de rechtshandeling tot 1 januari 2010 buiten artikel 10 SW blijft. Het besluit bevat diverse voorbeelden.
Het overgangsrecht geldt ook voor de gesplitste aankoop, de situatie waarbij een vol eigenaar een vruchtgebruikrecht heeft gevestigd ten gunste van een familielid en het geval waarbij een vruchtgebruik van een familielid is omgezet in een huurrecht.
Als een aanslag erfbelasting reeds onherroepelijk vaststaat, kan binnen vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de aanslag ziet, ambtshalve vermindering worden verzocht. Overigens bevat het besluit ook een rekenvoorbeeld als een huis tussentijds is verbeterd.
In het oude besluit was reeds een goedkeuring opgenomen voor woningen die vóór 2010 onder voorbehoud van huurrecht zijn overgedragen. In dat geval mag de huurprijs lager zijn dan 6% per jaar, mits de betrokken partijen in redelijkheid mochten aannemen dat de overeengekomen huurprijs zakelijk was. De eis dat de overeengekomen huurprijs jaarlijks regulier is aangepast, is thans enigszins genuanceerd. Het gaat er om dat de huurprijs tot en met het overlijden zakelijk is gebleven. Volgens het besluit ligt het voor de hand dat de huurprijs de trendmatige huurontwikkeling volgt, bijvoorbeeld door de huur jaarlijks aan te passen aan de huurindexatie. Maar er zijn ook andere manieren om een huur zakelijk te houden, zoals een periodieke…

Verder lezen
Terug naar overzicht