Sign. - Daling ondertoezichtstellingen Amsterdam, relatief veel uithuisplaatsingen in Groningen


Bureau Jeugdzorg Amsterdam (BJAA) noteerde in 2012 en 2013 een forse daling van het aantal ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Die daling is het rechtstreeks gevolg van de invoering van het Generiek Gezinsgericht Werken (GGW), waardoor de sociale omgeving van het kind (gezin, familie, vrienden) beter in staat is zelf een veilige opvoedsituatie te creëren. In essentie komt GGW neer op meer tijd voor gezinnen, minder bureaucratie en beter getrainde gezinsmanagers, die werken op basis van het principe '1 gezin, 1 plan, 1 medewerker'. Sinds de invoering van GGW is het aantal ondertoezichtstellingen in Amsterdam met 32% gedaald, waardoor het nu op zijn laagste punt is sinds 2005. De landelijke daling is circa 3%. Ook trends ten aanzien van het aantal uithuisplaatsingen en andere verwijzingen naar instanties voor jeugdzorg laten in de hoofdstad een daling zien, die parallel loopt aan de invoering van GGW. Zo ligt in Amsterdam het aantal uithuisplaatsingen 39% lager dan in 2012. Bij een kwart van de ondertoezichtstellingen is nu nog een uithuisplaatsing nodig, tegen een derde vorig jaar. Ook het aantal onderzoeken door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) daalt (Amsterdam lag al lager dan het landelijk gemiddelde). Dit komt doordat er gelijk een gezinsmanager op het gezin wordt gezet.
De ontwikkelingen in Amsterdam staan in schril contrast met die in de stad Groningen, waar juist relatief veel kinderen uit huis worden geplaatst. Nieuwssite Dichtbij.nl meldde onlangs, op basis van de meest recente cijfers van het CBS, dat in Groningen in 2011 165 kinderen uit huis zijn geplaatst. Ter vergelijking: datzelfde jaar…

Verder lezen
Terug naar overzicht