Sign. - De nieuwe uitkeringstest voor de besloten vennootschap in civiel en fiscaal perspectief


De kapitaalbeschermingsregels voor bv's zijn met de inwerkingtreding op 1 oktober jl. van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht ingrijpend herzien. De schrijvers bespreken de nieuwe uitkeringstest voor bv's vanuit civiel en fiscaal perspectief. Voor het civiele perspectief geldt dat bestuurders en aandeelhouders de nieuwe sancties zoveel mogelijk zullen proberen te voorkomen. De fiscaliteit wordt van belang als het kwaad al is geschied. In dat geval komt vooral de vraag op of de belastingheffing neutraal uitpakt of functioneert als een extra straf voor bestuurders en aandeelhouders. De schrijvers zijn van mening dat de open norm van de nieuwe gecodificeerde uitkeringstest beter dan de vervallen regels van kapitaalbescherming rekening houdt met alle omstandigheden van het geval en ertoe zal leiden dat het bestuur beter beseft welke afweging zij geacht wordt te maken. Zij vragen zich daarbij wel af of het huidige systeem van aansprakelijkheidsnormen, waarin vele incidentele aanpassingen zijn doorgevoerd, niet aan een opknapbeurt toe is.
(WPNR 2012/6947, mr. dr. H. Koster en mr. dr. J.L. van de Streek)

Verder lezen
Terug naar overzicht