Sign. - De rol van de OR in de WMCO


In deze bijdrage bespreekt de auteur de beschikking van de Kantonrechter Amersfoort van 3 april 2009 (LJN BI0622). Hierin oordeelt de kantonrechter onder meer dat Wet melding collectief ontslag (WMCO), hoewel niet rechtstreeks van toepassing, wel gelding dient te hebben bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomsten van meer dan twintig werknemers. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft de werkgever in deze zaak niet aan zijn WMCO-verplichtingen voldaan omdat hij geen overleg heeft gepleegd met de OR. In de onderneming was geen OR aanwezig, ondanks de verplichting daartoe ex art. 2 WOR. In haar commentaar bespreekt de auteur ten eerste de positie van de OR bij een collectief ontslag. Zij concludeert dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om in het kader van de WMCO te toetsen of er een OR is ingesteld. Vervolgens gaat zij in op de mogelijke samenloop van de raadpleging van de vakorganisaties en het adviesrecht van de OR als een werkgever voornemens is meer dan twintig werknemers te ontslaan. Ten slotte wijst de auteur erop dat indien de ondernemer weigert een OR in te stellen de werknemers op grond van art. 36 WOR nakoming van art. 2 WOR kunnen afdwingen bij de kantonrechter. (TRA 2009, 58, I. Zaal)

(TRA 2009, 58, I. Zaal)

Verder lezen
Terug naar overzicht