Sign. - Erfgenamen verdeeld over uitleg testament


Erflater heeft bij testament mevrouw X en de heer Y tot zijn erfgenamen benoemd, ieder voor de helft. Tot de nalatenschap behoorde een woning. In het testament was, op straffe van onterving, de last opgenomen om het onroerend goed 'slechts met beider toestemming te verkopen'. Erflater is in 1980 overleden. X en Y zijn verdeeld geraakt over de uitleg van de last, hetgeen tot vele procedures heeft geleid. In 2009 heeft het hof bevolen de woning aan Y toe te delen. Y heeft in 2011 de woning weer verkocht. De vraag is: leidt dit alsnog tot onterving van Y?
Al vanaf 2003 hebben X en Y elkaar in rechte betrokken in verband met de uitleg van het testament en de daarin opgenomen last. X had zich in deze procedures op het standpunt gesteld dat het de bedoeling was van erflater dat zij tot haar dood gratis in het huis zou mogen blijven, mede gezien de sinds 1959 bestaande affectieve relatie tussen hen. De rechtbank, die zich genoodzaakt zag de bepalingen van het testament uit te leggen, deelde die zienswijze niet. Volgens de rechtbank kon uit het testament geen onderscheid tussen de erfgenamen ten gunste van X worden opgemaakt, hetgeen wel voor de hand had gelegen als dat de bedoeling van de erflater was. X is in 2008 overleden. Z is haar enig erfgenaam.
In 2009 had het hof voor recht verklaard 'dat doen toescheiden van de in de nalatenschap vallende onroerende zaak aan Y niet wordt getroffen door onterving als bedoeld in de last in het testament, ook niet indien in de akte van toescheiding deze last niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht