Sign. - Geen belang bij vasthouden aan retentierecht


Het retentierecht bestaat uit twee componenten, de bevoegdheid om de afgifte van de zaak op te schorten en het recht van voorrang bij verhaal op de zaak. Ten aanzien van dit tweede onderdeel zijn partijen verdeeld over het antwoord op de vraag of gedaagden, gezien het faillissement van BulkConcept, nog belang hebben bij het vasthouden aan hun retentierecht op de containers. Anders dan de pand- en hypotheekhouder heeft de retentor geen recht van parate executie en zal hij voor de uitwinning van de teruggehouden zaak in het bezit moeten zijn van een executoriale titel. Gedaagden kunnen vanwege het faillissement van BulkConcept geen executoriale titel jegens BulkConcept verkrijgen. Verder zijn in het faillissement van BulkConcept onvoldoende baten aanwezig om uitkering te doen aan preferente en concurrente schuldeisers. in verband met het gebrek aan baten zal zelfs geen verificatievergadering plaatsvinden. Eiseres (de eigenaar van de containers) is geen partij bij de overeenkomsten tussen BulkConcept en gedaagden en kan daarom niet uit eigen hoofde gehouden zijn tot voldoening van de schuld van BulkConcept aan gedaagden. Op grond van art. 3:291 en 3:292 BW komt de verhaalsaansprakelijkheid (via haar zaken) ook bij eiseres te liggen, al is zij niet gebonden aan de overeenkomst. Dit kan in het onderhavige geval echter niet tot uitwinning van de zaken leiden omdat de voor uitwinning noodzakelijke executoriale titel ontbreekt en ook niet kan worden verkregen. Het bepaalde in art. 3:292 BW biedt geen specifieke grondslag voor het verkrijgen van een executoriale titel jegens een ander dan de schuldenaar. Ook overigens is er geen rechtens relevante grondslag voor (verhaals)aansprakelijkheid van eiseres gebleken. Er…

Verder lezen
Terug naar overzicht