Sign. - Heeft kind nalatenschap zuiver aanvaard door zich goederen toe te eigenen?


De moeder van X is in 2007 overleden. Tot haar nalatenschap behoort onder meer een schuld aan Y. Voor het hof is in geschil of X verplicht is de schuld aan Y te voldoen. X heeft in 2012 de nalatenschap van moeder verworpen. Y stelt echter dat X gewoon erfgenaam is, omdat hij voordien daden van zuivere aanvaarding heeft verricht.
Uit de wetsgeschiedenis bij artikel 4:192 lid 1 BW volgt dat een erfgenaam de mogelijkheid een keuze te maken met betrekking tot het al dan niet (beneficiair) aanvaarden van een nalatenschap niet verliest indien hij slechts daden van beheer verricht. Deze keuzemogelijkheid gaat echter wel verloren indien een erfgenaam als heer en meester beschikt over de goederen van de nalatenschap.
Het hof zoekt voor de invulling van het begrip 'beheer' aansluiting bij de tweede volzin van artikel 3:170 lid 2 BW, waarin is bepaald dat onder 'beheer' zijn begrepen alle handelingen die voor de normale exploitatie van een goed dienstig kunnen zijn, alsook het aannemen van aan de boedel verschuldigde prestaties.
Het hof laat Y toe te bewijzen dat X zich vóór het afleggen van de verwerpingsverklaring sieraden en banksaldi van de nalatenschap heeft toegeëigend. Als Y daarin slaagt, heeft X de nalatenschap zuiver aanvaard. Het hof houdt iedere verdere beslissing aan.

(Gerechtshof Arnhem 26 februari 2013, LJN BZ2833)

Verder lezen
Terug naar overzicht