Sign. - Hoge Raad over vaststelling alimentatieverplichting voor saniet


Partijen zijn gehuwd in 2003. Uit het huwelijk zijn twee kinderen geboren. Ten aanzien van de man is sinds 8 december 2009 de schuldsaneringsregeling van toepassing. Op 6 oktober 2010 heeft de rechtbank de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. De beschikking is op 21 oktober 2010 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.
De rechtbank heeft bij de hiervoor genoemde beschikking het verzoek van de vrouw om de man te veroordelen tot het betalen van kinderalimentatie afgewezen. Het hof heeft die beschikking, voor zover betrekking hebbende op de kinderalimentatie vernietigd, en bepaald dat de man met ingang van 21 oktober 2010 de vrouw een bedrag van € 136 per kind per maand aan alimentatie zal voldoen. Het hof heeft daartoe, samengevat, overwogen: 'Met ingang van maart 2009 is artikel 1:400 lid 1 BW gewijzigd en is onder meer bepaald dat kinderalimentatie voorrang heeft boven andere onderhoudsbijdragen. Naar aanleiding van deze wetswijziging zijn ook de Tremanormen aangescherpt teneinde te bereiken dat een onderhoudsplichtige een groter deel van zijn draagkracht ter beschikking stelt aan de kinderen voor wie hij onderhoudsplichtig is. Gezien deze aanscherping moet aan een bijdrage ten behoeve van de verzorging en opvoeding van een minderjarig kind een hoge prioriteit worden toegekend.
Een dergelijke bijdrage dient in beginsel te prevaleren boven de afdracht die in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen dient te worden verricht aan de boedel. Het rapport van de Werkgroep Rekenmethode van Recofa biedt voor dit oordeel voldoende ruimte, nu in dit rapport is bepaald dat het vrij te laten bedrag "vooralsnog" wordt gecorrigeerd in verband met te betalen alimentatie indien geen nihilstelling kan worden verkregen. Bijzondere omstandigheden…

Verder lezen
Terug naar overzicht