Sign. - Kinderalimentatie – grove miskenning van de wettelijke maatstaven?


Blijkens artikel 1:401 lid 5 BW kan een overeenkomst betreffende levensonderhoud worden gewijzigd of ingetrokken, indien zij is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven. Daarmee wordt bedoeld dat, uitgaande van dezelfde gegevens, er geen duidelijke wanverhouding mag bestaan tussen de onderhoudsbijdrage waartoe de rechter zou hebben beslist en die welke partijen zijn overeengekomen. Indien partijen bewust van de wettelijke maatstaven zijn afgeweken, is voor toepassing van het vijfde lid evenwel geen ruimte. Het hof is, evenals de rechtbank, van oordeel dat in casu geen sprake is van totstandkoming van afspraken met grove miskenning van de wettelijke maatstaven. Vaststaat dat partijen buiten hun advocaten om vóór de mondelinge behandeling van 8 januari 2009 bij het hof overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van de kinderalimentatie. Partijen zijn daarbij overeengekomen dat M, zodra hij een baan gevonden zou hebben, V daarvan in kennis zou stellen. Ter zitting in hoger beroep heeft M verklaard dat hij ten tijde van de overeenstemming een UWV-uitkering ontving en dat hij, omdat hij toch alleen was, daarom een kinderalimentatie van € 75 per maand per kind heeft aangeboden. V heeft ter zitting verklaard dat de betreffende afspraak inderdaad gebaseerd is op een UWV-uitkering van M. Daarom is naar het oordeel van het hof geen sprake geweest van de situatie dat partijen bewust dan wel onopzettelijk of onbewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven.

(Gerechtshof 's-Gravenhage 3 oktober 2012, LJN BY2695)

Verder lezen
Terug naar overzicht