Sign. - Kunnen erfgenamen van niet-handelende echtgenoot artikel 1:89 BW inroepen?


M heeft in het verleden een leaseovereenkomst gesloten zonder toestemming van zijn echtgenote V, hetgeen wel was vereist op grond van artikel 1:88 BW. Na het overlijden van V rijst de vraag of haar erfgenamen een beroep kunnen doen op artikel 1:89 BW.
In hoger beroep overweegt het hof dat de bevoegdheid om de overeenkomst te vernietigen weliswaar op V's erfgenamen is overgegaan, maar dat de gezinsbeschermende strekking van de artikelen 1:88 en 1:89 BW meebrengt dat de erfgenamen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geen deel uitmaakten van het huishouden van V en voor hun levensonderhoud niet afhankelijk waren van het gezinsinkomen, geen door genoemde artikelen te beschermen belang bij de vernietiging van de overeenkomst hebben. 
Voor zover M stelt dat hij krachtens erfopvolging bevoegd is geworden de door hemzelf aangegane overeenkomst te vernietigen, geldt het volgende. Nu de artikelen 1:88 en 1:89 BW niet dienen om M te beschermen tegen financiële risico's die hijzelf is aangegaan en die na het overlijden van V alleen hem nog raken, komt M geen beroep op artikel 1:89 BW toe. 

(Gerechtshof Amsterdam 1 november 2011, LJN BU6774)

Verder lezen
Terug naar overzicht