Sign. - Mededelingen op website zijn onrechtmatig


M en V hebben een dochter en zijn naar Turkije verhuisd. In het kader van hun echtscheiding stelt de Turkse rechtbank een omgangsregeling vast tussen M en zijn dochter. V komt er op enig moment achter dat M op een website een fotocollage van haarzelf, haar ouders en haar broer heeft geplaatst, met daarboven de tekst 'CHILD ABUSERS'. V vordert verwijdering van de grievende teksten. Zij baseert haar vordering op schending van haar eer en goede naam en haar persoonlijke levenssfeer.
Het gaat in deze zaak om de botsing van twee fundamentele rechten: het recht op vrijheid van meningsuiting (aan de zijde van M) en het recht op bescherming van de eer en de goede naam en op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (aan de zijde van V). Bij het afwegen van beide belangen, dient beoordeeld te worden: (1) de aard van de publicatie en de ernst van de te verwachten gevolgen hiervan voor V, (2) het belang van M bij zijn mededelingen, (3) de mate waarin de mededelingen ten tijde van de openbaarmaking steun vonden in het toen beschikbare feitenmateriaal, (4) de inkleding van de feiten en (5) of M het doel dat hij met de publicaties nastreeft ook op andere wijze had of zou kunnen bereiken.
Het hof stelt vast dat de website informatie bevat over het echtscheidingsgeschil tussen V en M, met name ten aanzien van de omgangsregeling tussen M en zijn dochter. In de door M op de website gepubliceerde processtukken staat onder meer dat V paranoïde gedrag vertoonde en haar dochter emotioneel mishandelde. Door op de site de logo's van…

Verder lezen
Terug naar overzicht