Sign. - Nietigverklaring huwelijk met terugwerkende kracht wegens geestelijke stoornis


In 2008 zijn M en V gehuwd in gemeenschap van goederen. Ten tijde van het aangaan van dit huwelijk was M 22 jaar oud en V 79 jaar. Acht maanden later heeft het Openbaar Ministerie, ex artikel 1:69 BW, nietigverklaring van het huwelijk verzocht op grond van de omstandigheid dat V ten tijde van het aangaan van het huwelijk niet in staat was haar wil te bepalen of de betekenis van haar verklaring te begrijpen (artikel 1:32 BW).
De rechtbank heeft dit verzoek na deskundigenonderzoek gehonoreerd en voor recht verklaard dat M ten tijde van het huwelijk niet te goeder trouw was, zodat de beschikking – op grond van artikel 1:77 BW – terugwerkt tot het tijdstip van de huwelijksvoltrekking. Het hof heeft de beschikking van de rechtbank bekrachtigd. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van M zonder motivering verworpen (artikel 81 RO).

(Hoge Raad 26 april 2013, LJN BZ8782)

Verder lezen
Terug naar overzicht