Sign. - Nietigverklaring van een huwelijk (Egyptisch recht)


M en V, beiden van Egyptische nationaliteit, zijn in 2009 in Egypte met elkaar getrouwd. Het huwelijk is in Nederland in 2012 door echtscheiding ontbonden. M is in 2003 in Nederland gehuwd met een andere vrouw dan V, welk huwelijk in 2010 – eveneens in Nederland – door echtscheiding is ontbonden. M verzoekt nietigverklaring (ex artikel 1:69 BW) van het huwelijk tussen hem en V.
De rechtbank overweegt als volgt. Nu het huwelijk van M en V in Egypte is gesloten, is de vraag of dat huwelijk formeel (ten aanzien van de vorm van de huwelijksvoltrekking) en materieel (ten aanzien van de vereisten tot het aangaan van het huwelijk) rechtsgeldig tot stand is gekomen, in beginsel onderworpen aan het recht van Egypte. De vraag of het huwelijk van partijen nietig verklaard kan worden – en zo ja: op welke gronden – wordt derhalve beheerst door Egyptisch recht. Nu partijen beiden moslim zijn, gaat de rechtbank ervan uit dat de wijze van huwelijkssluiting (en daarmee tevens de vraag of het huwelijk nietig kan worden verklaard) niet alleen wordt beheerst door het Egyptische Burgerlijk Wetboek, maar ook door Islamitische regelgeving, te weten de Wet inzake het personenrecht en de erfopvolging volgens de Hanefitische ritus van 1875.
Volgens de op partijen toepasselijke Egyptische regelgeving komt een rechtsgeldig huwelijk tot stand, wanneer sprake is van een aanbod tot en aanvaarding van een huwelijk ten overstaan van twee mannelijke (of één mannelijke en twee vrouwelijke) getuigen, die allen toerekeningsvatbaar, mondig en moslim zijn. De rechtbank gaat ervan uit dat aan deze eisen is voldaan. Nu bovendien…

Verder lezen
Terug naar overzicht