Sign. - Notaris en wilsonbekwaamheid


Van de notaris wordt verwacht dat hij een poortwachtersfunctie vervult ter zake van de wilsbekwaamheid van degene die ten overstaan van hem een rechtshandeling wenst te verrichten, bijvoorbeeld een aspirant-testateur. Daarbij past dat de notaris weet wat hij moet verstaan onder 'wil' en wat onder 'wilsonbekwaamheid'. Tast hij daaromtrent in het duister, dan kan de notaris zijn ambt niet naar behoren vervullen. Naarmate omtrent wil en wilsbekwaamheid meer onduidelijk is, dreigt meer juridisch en tuchtrechtelijk onheil. De op rechtszekerheid koersende ambtsdrager kan zelfs schichtig worden en tot angsthaas worden bestempeld. In dit artikel biedt de auteur vooral een rechtstheoretische invalshoek van deze problematiek.

(prof. mr. M.J.A. van Mourik, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2013/6987)

Verder lezen
Terug naar overzicht