Sign. - Notaris handelde onzorgvuldig bij ‘verdeling’ hypotheekschuld


Na het einde van de relatie van M en V wordt ten overstaan van notaris N een verdelingsakte gepasseerd, waarbij de gezamenlijke woning aan M wordt toegedeeld onder de voorwaarde dat V door de bank wordt ontslagen als hoofdelijk medeschuldenaar van de hypotheekschuld. Enkele jaren later wordt de woning verkocht, waarbij een restschuld van € 134.000 achterblijft. Omdat voor V nimmer ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid is aangevraagd, spreekt de bank haar aan voor de restschuld.
Volgens het hof gaat het hier om een – in de notariële rechtspraktijk veelvuldig voorkomende – situatie dat ex-partners de eigendom van een gemeenschappelijke woning, waarop een hypotheekschuld rust waarvoor beide partners zich gedurende de relatie gezamenlijk als hoofdelijk debiteuren hebben verbonden, wensen toe te delen en te leveren aan een van hen. Het beoogde doel van een dergelijke verdeling is het treffen van een definitieve regeling en het realiseren van (financiële) duidelijkheid. Bij het begeleiden van zo'n transactie dient de notaris partijen te informeren over het belang van het ontslag van de 'vertrekkende partner' uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld. De notaris, behoudens in het geval dat partijen in deze (ook zelf) deskundig zijn, is tevens gehouden te onderzoeken of de hypotheekbank bereid is aan dat ontslag haar medewerking te verlenen en, indien zulks niet het geval is, de consequenties daarvan voor de beoogde verdeling met partijen te bespreken. Dit geldt óók als partijen daar niet uitdrukkelijk zelf om hebben verzocht. Dat M en V bij N zouden hebben aangedrongen op het (op zeer korte termijn) verlijden van de verdelingsakte – en de daarmee gepaard gaande…

Verder lezen
Terug naar overzicht