Sign. - Onvrijwillig verlies van inkomen: hof stelt alimentatie op nihil


De man ontvangt thans een bijstandsuitkering. Hij is werkloos en woont bij zijn ouders. Zijn eenmanszaak is gestaakt wegens tegenvallende resultaten. De vennootschap waar hij vervolgens werkte is gefailleerd. Ten aanzien van hem is de schuldsaneringsregeling van toepassing. De rechtbank had echter het verzoek van de man om de door hem te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen met ingang van 18 maart 2009, dan wel met ingang van 1 januari 2010, op nihil te stellen, afgewezen.
In hoger beroep heeft de man primair aangevoerd dat partijen hun echtscheidingsconvenant zijn aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven. Partijen zijn onbewust en onopzettelijk, door onjuist inzicht, van de wettelijke maatstaven afgeweken. Subsidiair stelt de man dat het convenant nadien door wijziging van omstandigheden is opgehouden aan de wettelijke maatstaven te voldoen. De vrouw betwist dat de man de afspraak over de kinderalimentatie niet bewust heeft gemaakt.
Het hof acht het voldoende aannemelijk dat partijen bewust, met als doel het 'verdelen van de armoede', zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven. De enkele stelling van de man dat hij door de echtscheidingsperikelen zich niet bewust is geweest van de gemaakte afspraken en de gevolgen daarvan, maakt dit niet anders. In het geval dat partijen in een overeenkomst met betrekking tot kinderalimentatie bewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven zal de rechter ingevolge vaste jurisprudentie slechts tot een wijziging van de overeenkomst mogen overgaan indien de verzoeker stelt, en de rechter aannemelijk oordeelt, dat na het tot stand komen van de overeenkomst een wijziging van omstandigheden is ingetreden die meebrengt dat de wederpartij, in het licht van alle…

Verder lezen
Terug naar overzicht