Sign. - Pensioenontslag


Een nationale regeling die werkgevers toestaat onder voorwaarden werknemers van 65 jaar of ouder gedwongen te pensioneren valt binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2000/78/EG (gelijke behandeling in arbeid en beroep). Art. 6 lid 1 van deze Richtlijn verzet zich niet tegen een nationale maatregel die geen nauwkeurige opsomming bevat van de doelstellingen die een afwijking van het principiële verbod van discriminatie op grond van leeftijd kunnen rechtvaardigen. Dit artikel biedt de mogelijkheid om van dat beginsel af te wijken enkel voor maatregelen die worden gerechtvaardigd door legitieme doelstellingen van sociaal beleid, zoals die in verband met het beleid op het gebied van de werkgelegenheid, de arbeidsmarkt of de beroepsopleiding. Het is aan de nationale rechter om na te gaan of de onderhavige nationale regeling aan een dergelijk legitiem doel beantwoordt en of de nationale wetgevende autoriteiten, gelet op de beoordelingsvrijheid waarover de lidstaten op het gebied van sociaal beleid beschikken, terecht konden oordelen dat de gekozen middelen passend en noodzakelijk waren voor het bereiken van dat doel. Art. 6 lid 1 van de Richtlijn biedt de lidstaten de mogelijkheid, in het kader van de nationale wetgeving te voorzien in bepaalde vormen van verschil in behandeling op grond van leeftijd, wanneer zij ‘objectief en redelijk’ worden gerechtvaardigd door een legitiem doel, zoals het beleid op het terrein van de werkgelegenheid, de arbeidsmarkt of de beroepsopleiding, en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. Het belast de lidstaten ermee, het legitieme karakter van het aangevoerde doel met een hoge bewijsdrempel vast te stellen. Er dient geen bijzonder belang te worden gehecht aan de omstandigheid dat de in…

Verder lezen
Terug naar overzicht