Sign. - Rechtbank had niet mogen oordelen dat biologische vaderschap naar Ghanees recht familierechtelijke betrekkingen doet ontstaan


Volgens zijn geboorteakte, gedateerd 19 december 1985, is X in 1985 in Kenyasi (Ghana) geboren als zoon van M en V. Op 6 mei 2002 is in Nederland een notariële akte van erkenning opgemaakt, waaruit blijkt dat A, van Nederlandse nationaliteit, heeft verklaard X te erkennen, zodat tussen hem en X familierechtelijke betrekkingen ontstaan. V heeft toestemming tot de erkenning verleend. X heeft schriftelijk verklaard toestemming te geven voor de erkenning. Bij de erkenning had de notaris de beschikking over een afschrift van een geboorteakte, waarin geen naam van een vader van X stond vermeld. X verzoekt de rechtbank, op de voet van art. 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap, vast te stellen dat hij, nu hij rechtsgeldig is erkend door A, de Nederlandse nationaliteit bezit.
De rechtbank heeft het verzoek afgewezen op de grond dat X naar Ghanees recht al een juridische vader had op de datum van erkenning (6 mei 2002), zodat A in Nederland niet rechtsgeldig kon overgaan tot erkenning van X. De rechtbank heeft daartoe, samengevat, het volgende overwogen. In geschil is of ten tijde van de erkenning door A, M de juridische vader van X was. Nu niet is gebleken dat V ten tijde van de geboorte van X met M gehuwd was, moet worden nagegaan of M een handeling heeft verricht die is aan te merken als de erkenning van X.
Op grond van artikel 10:95 BW wordt de vraag of tussen X en M familierechtelijke betrekkingen zijn ontstaan, bepaald door het recht van Ghana, zijnde de staat waarvan M de nationaliteit heeft. …

Verder lezen
Terug naar overzicht