Sign. - Rechtbank: notaris niet aansprakelijk voor tekstuele fout in testament


Erflaatster is in 2008 overleden. Bij testament heeft zij een stichting benoemd tot enig erfgenaam. Verder heeft zij aan de executeur gelegateerd: 'mijn gehele inboedel [...]. Aan dit legaat wordt de last verbonden vorenbedoelde inboedel en zaken zo goed mogelijk te verdelen onder mijn familie, zijnde mijn bloedverwanten tot de vierde graad'. Ten tijde van het opstellen van het testament had erflaatster geen levende familieleden tot en met de derde graad. X c.s. zijn bloedverwanten in de vierde graad van erflaatster. Volgens hen dient onder de zinsnede 'tot de vierde graad' te worden verstaan 'tot en met de vierde graad'. De stichting en de executeur delen die mening niet. X c.s. vorderen schadevergoeding van de notaris die het testament heeft opgesteld, omdat zij door een beroepsfout van de notaris kosten hebben gemaakt voor juridisch advies.
Volgens de rechtbank vloeit uit artikel 4:46 BW voort dat bij de bepaling van de inhoud van een testament steeds sprake zal zijn van uitleg en dat een zuiver taalkundige uitleg van de in het testament gebruikte bewoordingen niet volstaat. Niet bestreden is dat erflaatster ten tijde van het opstellen van het testament ervan op de hoogte was dat zij geen familieleden meer had tot en met de derde graad en dat X c.s. destijds de dichtstbijzijnde familie waren. In dat licht dient de letterlijke tekst van het testament geen redelijk doel. Immers, het toedelen van goederen aan familieleden die niet meer bestaan, behelst geen redelijk doel, althans door de executeur en de stichting zijn onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit een dergelijk doel kan worden afgeleid. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht