Sign. - Is toestemming vereist om tot schuldsanering te worden toegelaten na indiening echtscheidingsverzoek?


M en V zijn in gemeenschap van goederen gehuwd, maar hebben een verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. M doet een verzoek tot toelating tot de WSNP. V heeft het verzoek niet mede ondertekend, noch zijn haar schulden bekend. Volgens M eindigt de gemeenschap van goederen op het tijdstip van indiening van het echtscheidingsverzoek, zodat het WSNP-verzoek niet mede door V ondertekend hoeft te zijn.
De rechtbank volgt M niet in zijn stelling en acht daartoe het navolgende redengevend. Artikel 1:99 lid 1 sub b BW luidt per 1 januari 2012 als volgt: 'De gemeenschap van goederen wordt van rechtswege ontbonden in geval van beëindiging van het huwelijk door echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de rechter: op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding'. De wijziging houdt in dat de datum waarop de huwelijksgoederengemeenschap wordt ontbonden niet meer de dag is waarop het echtscheiding in de Registers van de Burgerlijke Stand is ingeschreven, maar de dag waarop het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank is ingediend. De gedachte achter deze wijziging is dat doorgaans vanaf het moment van indiening van een verzoekschrift tot echtscheiding, de door het hoofdstelsel veronderstelde solidariteit niet meer aanwezig is en dat het daarom voor de hand ligt op dat moment de gemeenschap van goederen te laten eindigen. Door de vervroeging van het tijdstip van ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap in geval van ontbinding van het huwelijk door echtscheiding, worden de echtgenoten overigens ook beschermd tegen benadelende handelingen die door ieder van hen bijvoorbeeld tijdens de scheidingsprocedure zouden kunnen worden verricht (Mvt, Kamerstukken II 2002/03, 28 867, nr. 3, p…

Verder lezen
Terug naar overzicht