Sign. - Verdeling van gebruikers- en eigenaarslasten


Zijn de afspraken die partijen maakten in het kader van een echtscheidingsprocedure over de verdeling van de gebruikers- en eigenaarslasten, welke afspraken zijn bevestigd door de rechtbank, aan te merken als onderdeel van de nevenvoorzieningen of niet?
Anders dan de rechtbank beschouwt het hof het verzoek van de man als een nevenvoorziening in de zin van artikel 827 Rv, nu het verzoek (1) is gedaan in het kader van de echtscheidingsprocedure, (2) aansluit bij de wel in dit artikel genoemde gevallen en (3) samenhangt met de vermogensaspecten van de echtscheiding. De in artikel 827 lid 1 Rv opgegeven opsomming van nevenvoorzieningen is immers niet limitatief. Uit de memorie van toelichting volgt dat aan twee voorwaarden dient te worden voldaan om een verzoek als nevenvoorzieningen te beschouwen, te weten: (1) er dient voldoende samenhang te zijn met het scheidingsverzoek en (2) de behandeling daarvan mag niet tot onnodige vertraging van het geding leiden. Aan beide voorwaarden was in eerste aanleg voldaan, zodat de rechtbank de afspraak als nevenvoorziening had kunnen kwalificeren en opnemen in het dictum. De rechtbank heeft dit niet gedaan en de man vraagt thans in hoger beroep alsnog om vaststelling van een regeling betreffende de draaglast van de lasten met betrekking tot de echtelijke woning. De man verzoekt echter om een andere verdeling van de draaglast dan waar de rechtbank vanuit ging, stellende dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat partijen daaromtrent een afspraak hadden gemaakt.
Uit de overgelegde stukken is het hof niet gebleken dat tussen partijen een afspraak is gemaakt dan wel anderszins overeenstemming bestond, inhoudende dat de man alle woonlasten zou blijven doorbetalen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht