Sign. - Verrekenen en verdelen leidt tot zelfde resultaat als alleen verdelen bij Boek 3


De gemeenschappelijke woning betreft een eenvoudige gemeenschap als bedoeld in Boek 3 BW, zodat ten aanzien daarvan in deze zaak zowel verrekening als verdeling aan de orde is.
Met betrekking tot die samenloop stelt de rechtbank het volgende voorop. In het kader van verrekening kan ieder der partijen aanspraak maken op de helft van het te verrekenen bedrag, omdat ingevolge artikel 1:133 lid 1 BW voor beide echtgenoten over en weer een verrekeningsvordering van gelijke omvang ontstaat. Vervolgens dient het restant van de verkoopopbrengst na aftrek van voor nominale vergoeding in aanmerking komende bedragen en het te verrekenen bedrag tussen partijen verdeeld te worden, waarbij ieder ingevolge artikel 3:166 BW recht heeft op een gelijk deel daarvan. Partijen hebben dus zowel in het kader van de verrekening als van de verdeling ieder recht op hetzelfde bedrag. Beide wegen leiden dan ook tot eenzelfde uitkomst ten aanzien van de uit de netto-opbrengst aan partijen afzonderlijk toekomende bedragen.
De man heeft de premie van de aan de hypothecaire lening verbonden spaarpolis altijd voldaan, ook na het feitelijk uiteengaan van partijen per 15 februari 2008. De man heeft gesteld dat de waarde van de spaarpolis geheel aan hem toekomt, omdat hij altijd de premie heeft betaald. De rechtbank overweegt dat op grond van artikel 1:141 lid 3 BW de premie vermoed moet worden te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden. De man heeft dit vermoeden niet weerlegd, zodat de rechtbank ervan uit zal gaan dat de premie is betaald door middel van overgespaarde voor verrekening in aanmerking komende inkomsten, zodat de waarde van de polis voor verrekening in aanmerking komt.

(…

Verder lezen
Terug naar overzicht