Sign. - Verzoek van notariskantoor tot benoeming van een vereffenaar afgewezen


Kandidaat-notaris K verzoekt de rechtbank hem en notaris N aan te wijzen als vereffenaars in een onbeheerde nalatenschap. Volgens het verzoekschrift is grotendeels onbekend wie de erfgenamen zijn en heeft K op verzoek van de (voormalige) beschermingsbewindvoerder van de erflater zich over de nalatenschap ontfermd ten titel van zaakwaarneming. N is hier als boedelnotaris bij betrokken.
Volgens de rechtbank kan K niet op grond van zaakwaarneming als belanghebbende bij de nalatenschap worden aangemerkt in de zin van artikel 4:204 lid 1 sub a BW. De wet noch het wettelijk systeem bieden daarvoor ruimte. Hierbij weegt enerzijds mee dat de wet er uitdrukkelijk in voorziet dat het Openbaar Ministerie de rechtbank kan verzoeken een vereffenaar te benoemen wanneer het niet bekend is of er erfgenamen zijn of wanneer de nalatenschap niet wordt beheerd. Anderzijds geldt dat de adresgegevens van enkele erfgenamen bij K bekend zijn, zodat het voor de hand ligt dat zij worden aangeschreven.
Ten slotte merkt de rechtbank op dat N niet als boedelnotaris kan worden aangemerkt, omdat hij niet als zodanig is aangewezen. Naar het oordeel van de rechtbank ligt het dan ook op de weg van K om de hem bekende erfgenamen aan te schrijven, of het Openbaar Ministerie te benaderen teneinde te komen tot de benoeming van een vereffenaar.

(Rechtbank Arnhem 23 oktober 2012, LJN BY4539)

Verder lezen
Terug naar overzicht