Sign. - Vrouw blijft erfgename omdat echtscheidingsverzoek nog niet was ingediend


M heeft in 2007 een testament opgesteld waarin hij zijn echtgenote (V) benoemt tot enig erfgename. Verder staat in het testament: 'Indien ten tijde van mijn overlijden echtscheiding of scheiding van tafel en bed is uitgesproken of een verzoek daartoe is gedaan, vervallen alle beschikkingen ten behoeve van mijn genoemde echtgenote.' Op 27 mei 2013 berooft M zich van het leven. Volgens zijn vader en broer zijn zij de erfgenamen, omdat M ten tijde van zijn overlijden materieel was verwikkeld in een echtscheidingsprocedure.
In december 2012 hebben M en V zich gewend tot een notaris om de gevolgen van de door hen gewenste ontbinding van het huwelijk te regelen. In dat kader zijn diverse conceptstukken opgesteld, maar M en V hebben geen overeenstemming bereikt. Op 16 mei 2013 heeft M zich gewend tot een advocaat met het verzoek een echtscheidingsprocedure op te starten. In dat verband heeft de advocaat een verzoekschrift opgesteld dat bij de rechtbank zou worden ingediend zodra hij de beschikking had over de benodigde uittreksels. Toen M elf dagen later overleed, was het echtscheidingsverzoek echter nog niet ingediend bij de rechtbank. Volgens V vormt dit laatste de reden waarom zij de erfgename is van M.
De kantonrechter stelt vast dat partijen van mening verschillen over de uitleg van de hiervoor geciteerde clausule. Artikel 4:46 lid 1 BW bepaalt dat bij de uitlegging van een testament dient te worden gelet op de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen en op de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt. Lid 2 bepaalt dat daden of verklaringen van de erflater buiten de uiterste wil slechts dan voor uitleg van een…

Verder lezen
Terug naar overzicht