Sign. - Vrouw heeft echtscheidingsconvenant niet getekend, maar is toch aan de inhoud gebonden


M en V zijn op huwelijkse voorwaarden met elkaar gehuwd. In het kader van hun echtscheiding stelt de advocaat van V een echtscheidingsconvenant op, waarvan hij het concept op 3 april 2009 aan partijen toestuurt. In het convenant staat het navolgende:
'1. [V] zal de onverdeelde helft van de woning [adres] leveren aan [M] tegen betaling door [M] aan [V] van een bedrag van € 40.000, onder de voorwaarde dat [V] ontslagen wordt uit haar verplichtingen met betrekking tot de hypothecaire geldlening als in de overwegingen genoemd. De levering en betaling zal uiterlijk op 1 juni 2009 plaatsvinden ten overstaan van een van de notarissen van [notariskantoor], dan wel een plaatsvervanger.
2. De inboedel van de genoemde woning zal zoveel mogelijk in onderling overleg tussen partijen verdeeld worden.
3. Partijen ontbinden hierbij de vennootschap onder firma [naam]. De activa en passiva van genoemde firma worden hierbij toegedeeld aan [M]. [V] zal zich uiterlijk op 1 juni 2009 uit laten schrijven als firmant bij de Kamer van Koophandel voor Den Haag.
4. Voor zover niet anders vermeld, zijn rechten, aanspraken en vorderingen verkregen door degene, die die rechten, aanspraken en vorderingen op eigen naam heeft bedongen of verkregen. Ieder van partijen neemt voor zijn of haar uitsluitende rekening de voldoening van de schulden, door hem of haar op eigen naam aangegaan.
5. Ieder van partijen verplicht zich tot vrijwaring te zullen meewerken jegens de andere partij, welke nodig mocht zijn ter effectuering van het in dit convenant bepaalde.
6. Partijen verklaren…

Verder lezen
Terug naar overzicht