Titelgebrek in een akte van levering? (2000.39.2343)


In de rechtsvragenrubriek komt een akte van levering na economische eigendomsoverdracht aan de orde. In de akte van levering wordt door A, voor wie B als onherroepelijk gevolmachtigde optreedt, geleverd op grond van de akte van economische eigendomsoverdracht.

De vraag wordt gesteld of wel aan de eis van art. 3:89 lid 2 BW is voldaan. Geantwoord wordt dat uit de context van de akte het bestaan van de twee onderliggende overeenkomsten (A-B en B-C) kan worden afgeleid. Ten slotte wordt…

Verder lezen