Van vrij naar gebonden: de precontractuele fase (2002.30.2186)


Adriaansen geeft in dit artikel een overzicht van de rechtspraak over het afbreken van onderhandelingen in de precontractuele fase. Aan de orde komen de arresten Plas/Valburg, VSH/Shell, Vogelaar/Skill, Van Engen/Mirror en De Ruiterij/MBO. In dit laatste arrest oordeelt de Hoge Raad dat bij onvoorziene omstandigheden het afbreken van onderhandelingen toch gerechtvaardigd kan zijn. Wanneer sprake is van zulke omstandigheden is niet nader uitgewerkt. Wellicht wordt hierbij aangehaakt bij art. 6:258 BW.

Tot slot gaat…

Verder lezen