Vervreemding onder voorbehoud van gebruiksrechten (1997.07.3080)


In het arrest van 6 november 1996, nr 31050, besliste de Hoge Raad, kort gezegd, dat goed koopmansgebruik niet verplicht bij vervreemding van grond onder voorbehoud van een recht van erfpacht, het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de boekwaarde van die zaak tot de winst te rekenen.

De Boer en Ruijschop begrijpen uit dit arrest dat een ondernemer die een zaak vervreemdt en in verband hiermee op dezelfde zaak een gebruiksrecht bedingt dat in zijn onderneming een gelijksoortige plaats inneemt, de mogelijkheid heeft winstneming…

Verder lezen