Vzngr. Rb. Rotterdam 01-03-2002 (Van den Emster), JAR 2003, 12


Aansprakelijkheid werkgever. Bedrijfsongeval. Smartengeld. Uitzendarbeid.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 12.

De werknemer is op 8 november 1999 in dienst getreden van MDR als schoonmaker. Tot de werkzaamheden van de werknemer behoorde de dagelijkse reiniging en het desinfecteren van vleesmachines bij Kramer. Op 13 december 2000 heeft een arbeidsongeval plaatsgevonden tijdens de werkzaamheden bij Kramer waarbij de rechterhand van de werknemer tot de elleboog is opengereten. De werknemer heeft zowel Kramer, op grond van art. 7:658 lid 4 BW, als MDR, op grond van art. 7:658 leden 1 en 2 BW, voor zijn schade als gevolg hiervan aansprakelijk gesteld. Ten aanzien van Kramer oordeelt de voorzieningenrechter dat art. 7:658 lid 4 BW niet van toepassing is. Dit artikellid ziet, aldus de voorzieningenrechter, met name op inleen/uitleensituaties. Een dergelijke situatie doet zich naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet voor tussen Kramer en de werknemer. Kramer heeft onweersproken gesteld dat hij aan MDR en niet aan de werknemer opdracht heeft gegeven de schoonmaakwerkzaamheden voor Kramer te verrichten terwijl MDR de werkzaamheden geheel zelfstandig verrichtte en de werknemer voor zijn werkzaamheden uitsluitend instructies ontving van MDR. Bovendien betreft het werkzaamheden die niet door de werknemers van Kramer (kunnen) worden uitgevoerd. MDR is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet aansprakelijk omdat niet vaststaat dat de werknemer schade heeft geleden. Voor zover de werknemer stelt dat hij immateriële schade heeft geleden, is dit onvoldoende door medische rapporten onderbouwd. Uit een brief van ArboNed kan worden afgeleid dat een herstel van 90% van de hand op een termijn van zes maanden wordt verwacht. Ter zitting is niet gebleken wat de medische toestand van de werknemer op dit moment is en evenmin dat sprake is van een eindtoestand. Daarom staat niet vast dat de werknemer zodanige immateriële schade heeft geleden of zal lijden dat toekenning van een voorschot aangewezen is.

Verder lezen
Terug naar overzicht