Vzngr. Rb. Rotterdam 02-05-2003 (Geerdes), JAR 2003, 142


CAO.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 142.

Op 10 maart 2003 is tussen de NV Remu Houdstermaatschappij als verkoper en Eneco, gedaagde, als koper, bij de notaris een akte van levering van aandelen op naam gepasseerd. Uit deze akte blijkt dat bij overeenkomst van 18 december 2002 Remu en Eneco zijn overeengekomen dat Remu haar aandelen zal verkopen en leveren aan Eneco. Partijen bij deze fusie achten zich gebonden aan de SER Fusiegedragsregels 2002. Daarin is onder meer bepaald dat verenigingen van werknemers in kennis worden gesteld van een in voorbereiding zijnde fusie en de gelegenheid krijgen daarover hun visie naar voren te brengen. Eneco heeft eiseres, de reformatorisch maatschappelijke unie van werknemers (RMU), daartoe, tezamen met de andere vakbonden, de gelegenheid geboden. RMU is door Eneco echter niet toegelaten tot het overleg over de opstelling van een sociaal plan op basis van de CAO waarbij RMU geen partij is. RMU vordert veroordeling van Eneco om haar tot dit overleg toe te laten. De voorzieningenrechter stelt vast dat de art. 3 en 4 SER Fusiegedragsregels, waarop RMU zich baseert, van toepassing zijn op de situatie voorafgaande aan een fusie en niet meer op de situatie dat na een fusie besprekingen en onderhandelingen plaatsvinden over bijvoorbeeld de gevolgen van de fusie. In onderhavig geval heeft de aandelenoverdracht plaatsgevonden op 10 maart 2003. RMU kan daarom niet meer met een beroep op de Fusiegedragsregels toelating afdwingen tot de besprekingen en/of onderhandelingen die op dit moment plaatsvinden. Verder is niet gebleken dat Eneco RMU heeft toegezegd dat zij bij alle onderhandelingen betrokken zou kunnen zijn. Evenmin handelt Eneco onrechtmatig vanwege de enkele omstandigheid dat zij RMU niet toelaat tot de (CAO)besprekingen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter stond het Eneco vrij om, nadat gebleken was dat de andere bonden niet met RMU rond de onderhandelingstafel wilden zitten, zich te beraden over de daardoor ontstane situatie en met het oog op de voortgang van de onderhandelingen, te besluiten de CAO-besprekingen alleen met CAO-partijen voort te zetten.

Verder lezen
Terug naar overzicht