Vzngr. Rb. Utrecht 21-11-2002 (Brouwer), KG 2002, 315, JAR 2002, 292


Arbeidstijd. Staking.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 292.

De werkgeversorganisatie van de Academische Ziekenhuizen en daarbij aangesloten Academische Ziekenhuizen hebben de rechter verzocht om de organisaties van artsen in dienstverband en van medisch specialisten te veroordelen om de oproep om op woensdag 27 oktober 2002 een zondagsdienst te draaien terug te nemen en om geen steun te geven aan deze en andere acties. Partijen voeren reeds geruime tijd overleg over een nieuwe CAO voor de academische ziekenhuizen. Met name over de arbeidsduur hebben zij echter geen overeenstemming weten te bereiken. De voorzieningenrechter stelt vast dat partijen niet tot een akkoord zijn gekomen over de aanpassing van de honoreringsregeling academisch medisch specialisten, over welke regeling op grond van het gesloten CAO-akkoord nog nadere onderhandelingen moesten worden gevoerd. Er is derhalve sprake van een conflict over arbeidsvoorwaarden. De aangekondigde collectieve actie is niet in strijd met de CAO, nu de CAO nog ruimte biedt voor nader overleg over de arbeidsduur. Het recht op collectieve actie van de werknemersorganisaties valt binnen het kader van art. 6 lid 4 ESH. In dit kader geldt dat de actie niet onrechtmatig is enkel omdat de ziekenhuizen financiële schade erdoor zullen lijden. In een geval als hier aan de orde kan zich de situatie voordoen dat in redelijkheid geen actie kan worden gevoerd, namelijk indien de actie leidt tot een vermindering van de mogelijkheid tot medische verzorging in die zin dat patiënten daardoor komen bloot te staan aan het gevaar dat zij – mogelijk onherstelbare – schade lijden doordat onderzoek en eventuele behandeling te lang uitblijven. Uit de door de werknemers overlegde gegevens blijkt evenwel dat voldoende maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen. Gelet ook op het feit dat de zondagsdienst één dag zal duren, niet aansluitend aan het weekend maar op een woensdag zal plaatsvinden en eerst bijna twee maanden na de vorige actie zal worden gehouden, moet vooralsnog worden aangenomen dat van deze actievorm geen reële vermindering van de mogelijkheid tot medische verzorging te verwachten is in eerdervermelde zin. Derhalve is de actie niet onrechtmatig.

Verder lezen
Terug naar overzicht