1. Algemene leveringsvoorwaarden

I. Algemeen

1. Overeenkomsten

1.1 In deze leveringsvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Abonnement: een Overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde of onbepaalde duur.

Content: de bronnen, in papieren dan wel in digitale vorm, alsmede de bij die bronnen horende metadata, waarvan de intellectuele eigendomsrechten berusten bij Sdu of diens licentiegevers en die Sdu aan de Afnemer ter beschikking zal stellen krachtens de Overeenkomst.

Digitale producten: Online producten en Offline producten.

Intekenabonnementen: Abonnementen betreffende de levering van een titel waarbij een vooraf onbepaald aantal stuks wordt geleverd op basis van beschikbaarheid.

Leveringsvoorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van Sdu.

Offline product: een digitaal product met informatie van Sdu of uitgegeven door Sdu dat op een materiele gegevensdrager, zoals cd-rom, wordt geleverd.

Online product: een digitaal product of dienst bestaande uit het online, niet op een materiele drager, leveren van een (reeks van) informatie van of uitgegeven door Sdu alsmede Ontsluitingssoftware.

Overeenkomst: elke overeenkomst die wordt gesloten tussen Sdu en de Afnemer waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Schriftelijk: betekent berichtgeving via de post, per fax of op elektronische wijze.

Sdu: Sdu Uitgevers B.V. te Den Haag en/of (een van) haar groepsmaatschappijen.

Afnemer: de partij met wie Sdu een Overeenkomst sluit of een offerte aanvraagt waarop de Leveringsvoorwaarden toepasselijk zijn.

1.2 Op alle Overeenkomsten tussen Sdu en haar Afnemers zijn deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden van de Afnemer zijn niet van toepassing op Overeenkomsten met Sdu en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De door Sdu gemaakte offertes en aanbiedingen zijn herroepelijk en vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De inhoud van folders, brochures, advertenties en enig ander (reclame)materiaal (al dan niet elektronisch) bindt Sdu niet. Een aanbiedingsprijs gemaakt in dergelijk (reclame)materiaal is geldig gedurende 30 dagen.

1.4 Overeenkomsten met Sdu komen tot stand door het plaatsen van een Schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling of aanvrage bij Sdu en de aanvaarding door Sdu hiervan. De Afnemer aanvaardt door zijn mondelinge of Schriftelijke bestelling of aanvrage deze Leveringsvoorwaarden. Een bestelling of aanvrage geldt als aanvaard door Sdu voor zover zij niet binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling of aanvrage aan de Afnemer uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

1.5 Tussen partijen geldt de inhoud van de bestelling of aanvrage van de Afnemer zoals deze door Sdu is ontvangen. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij de bestelling of aanvrage komen voor rekening en risico van de Afnemer.

1.6 De door de Afnemer bij een bestelling of aanvrage verstrekte gegevens worden verzameld en opgenomen in het klantenbestand van Sdu, en verwerkt conform het Privacy Statement van Sdu.

1.7 OOp alle Overeenkomsten met Sdu met betrekking tot advertentieplaatsingen (daaronder begrepen alle overeenkomsten met adverteerders en bemiddelaars) zijn in aanvulling op deze Leveringsvoorwaarden de geldende versie van de Regelen voor het Advertentiewezen van toepassing, uitgegeven door de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA). Bij tegenstrijdigheid van deze Leveringsvoorwaarden met de Regelen voor het Advertentiewezen prevaleren de Regelen voor het Advertentiewezen.

1.8 Voor zover op Overeenkomsten met de Afnemers dwingendrechtelijke bepalingen uit de Wet op de Vaste Boekenprijs van toepassing zijn, zal Sdu handelen in overeenstemming met deze bepalingen.

1.9 OOp alle Overeenkomsten met Sdu met betrekking tot congressen, opleidingen en overige educatieve bijeenkomsten zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing. Tot drie weken voor datum bijeenkomst kan de Afnemer Schriftelijk annuleren. De Afnemer is hiervoor € 75,-- exclusief BTW aan Sdu verschuldigd. Bij annulering binnen drie weken voor de datum van de bijeenkomst is de Afnemer het volledige tarief verschuldigd. Het is toegestaan dat een plaatsvervang(st)er, op vertoon van de deelnemerskaart, deelneemt aan de bijeenkomst.

1.10 Sdu behoudt zich het recht voor om in het geval de omstandigheden daartoe aanleiding geven, in congressen, opleidingen en overige educatieve bijeenkomsten organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen, zoals aangaande het programma, data of tijdstippen en sprekers. Sdu zal de Afnemer hiervan steeds zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

1.11 Sdu behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen congressen, opleidingen en overige educatieve bijeenkomsten af te gelasten. Sdu zal de Afnemer hiervan steeds zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

1.12 Alle door Sdu genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn geen fatale termijnen. Sdu spant zich in (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Sdu zal zich ervoor inspannen dat de Afnemer 24 uur per dag (of indien anders overeengekomen: op de overeengekomen tijdstippen en/of periodes) toegang heeft tot het Online product of, in geval van een Overeenkomst tot contentintegratie, de Content, met uitzondering van onderhoudsmomenten. Sdu zal het noodzakelijke onderhoud zoveel mogelijk buiten normale werktijden (doen) verrichten.

2. Betaling

2.1 Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door Sdu in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

2.2 De termijn van 30 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim.

2.3 Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, is Sdu in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur gerechtigd tot vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand die worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 34,-- inclusief BTW.

2.4 De door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

2.5 De Wederpartij mag een schuld uit een overeenkomst met Sdu niet met enige vordering op Sdu verrekenen.

2.6 Sdu behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

2.7 Geleverde producten blijven eigendom van Sdu totdat volledige betaling, ook van de in artikel 2.3 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.

3. Klachten/retourzendingen

3.1 Klachten over geleverde producten of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum Schriftelijk te worden voorgelegd aan Sdu. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

3.2 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.1, de producten onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd. Consumenten zijn gerechtigd producten binnen 7 dagen zonder opgaaf van redenen te retourneren.

3.3 De volgende producten kunnen niet retour worden gezonden: producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Wederpartij, zoals Printing on Demand; producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn; producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de Wederpartij de verzegeling daarvan heeft verbroken; en kranten en tijdschriften.

4. Abonnementen; voorwaarden levering producten en diensten; prijzen

4.1 Abonnementen waarvoor een vastgestelde prijs geldt, worden jaarlijks minimaal een maand voorafgaand aan de maand waarin het abonnement is ingegaan gefactureerd. Abonnementen waarvoor een paginaprijs of stuksprijs geldt worden periodiek (meestal per kwartaal) of per aanvulling achteraf gefactureerd voor de in de afgelopen periode ontvangen pagina's. Kopers van producten waarvoor een paginaprijs of stuksprijs geldt, worden automatisch geabonneerd op het betreffende product en ontvangen de verschijnende aanvullingen tegen de geldende paginaprijs of stuksprijs. Alle abonnementstarieven zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders vermeld.

4.2 Abonnementen hebben een minimum looptijd. Partijen kunnen ieder Schriftelijk opzeggen tegen het einde van de minimum looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Abonnementen waarvoor een vastgestelde prijs geldt, worden behoudens opzegging op grond van de vorige zin telkens verlengd voor de duur van de oorspronkelijke looptijd, waarbij partijen tegen het einde van de verlengde looptijd Schriftelijk kunnen opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Abonnementen waarvoor een paginaprijs of stuksprijs geldt kunnen na het verstrijken van de minimum looptijd Schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

4.3 Proefabonnementen zijn abonnementen aangegaan ter kennismaking met één of meerdere Sdu producten voor beperkte duur. De proefabonnee mag binnen een termijn van 6 maanden na afloop van het proefabonnement van een Sdu product niet opnieuw een proefabonnement ter zake van hetzelfde Sdu product aanvragen. Sdu is gerechtigd het proefabonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen nadat is vastgesteld dat de proefabonnee in een periode van 6 maanden daaraan voorafgaand reeds een proefabonnement ter zake van hetzelfde Sdu product heeft afgenomen.

4.4 Sdu is gerechtigd de prijzen van abonnementen en andere door Sdu te leveren producten en diensten jaarlijks te indexeren.

4.5 Voorts is Sdu gerechtigd prijsverhogingen door te voeren die voortvloeien uit van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.

4.6 Sdu is naast de in artikel 4.4 en 4.5 genoemde gevallen gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen. Sdu stelt de Wederpartij zo mogelijk tenminste 1 maand voor het intreden van de wijzigingen Schriftelijk op de hoogte.

4.7 Sdu kan het abonnement of andere levering Schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer de Wederpartij in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement van de Wederpartij is ingediend, of indien hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

4.8 Het is Wederpartijen niet toegestaan om, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Sdu, rechten en/of plichten die hij aan een overeenkomst met Sdu ontleent over te dragen aan een derde. Sdu kan haar rechtsverhouding tot een Wederpartij en de afzonderlijke rechten en/of verplichtingen die Sdu aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van Sdu voor schade - waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door Sdu uitgegeven informatie (in de meest ruime zin des woords) - die de Wederpartij lijdt doordat Sdu tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst of in verband met de uitvoering van een overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

5.2 Artikel 5.1 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sdu of diens bedrijfsleiding. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma's en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de Wederpartij de laatste maand heeft betaald.

5.3 Onder de in artikel 5.1 genoemde informatie wordt in elk geval mede verstaan de inhoud van advertenties en/of aan natuurlijke of rechtspersonen wettelijk voorgeschreven publicaties, voor zover die door (een) ander(en) dan Sdu zijn samengesteld.

5.4 De Wederpartij vrijwaart Sdu tegen alle aanspraken van derden in verband met Sdu gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Sdu in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Sdu uitgegeven werken, informatie op informatiedragers, (de toegankelijkheidsstructuur van) Online producten en print-outs daarvan berusten bij Sdu of haar licentiegevers. Onder intellectuele eigendomsrechten worden mede begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Sdu of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Sdu uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens Sdu wegens schade ontstaan door de schending van zijn verplichtingen, is de Wederpartij verplicht van diegene aan wie hij al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook door Sdu uitgegeven werken ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.

6.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit (software)materiaal van Sdu te verwijderen of te wijzigen.

7. Verjaring/verval

Alle rechtsvorderingen jegens Sdu, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

8. Wijzigingen

8.1 Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van een overeenkomst met een Wederpartij, anders dan conform artikel 4.4 tot en met 4.6 van deze Leveringsvoorwaarden, zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend. 8.2 Sdu is gerechtigd de Leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Leveringsvoorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Sdu zal wijzigingen van de Leveringsvoorwaarden bekend maken op www.sdu.nl. De gewijzigde Leveringsvoorwaarden treden twee weken na de bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking bepaald.

9. Partiële nietigheid

9.1 Indien een bepaling uit een overeenkomst met een Wederpartij en/of deze Leveringvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of deze Leveringsvoorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke tekst invulling wordt gegeven.

10. Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Sdu worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft Sdu de Wederpartij een termijn van 1 maand nadat Sdu zich Schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om Schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

10.2 Op deze Leveringsvoorwaarden en overeenkomsten waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de totstandkoming, uitleg en uitvoering van dergelijke overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

II. Digitale producten 

1. Algemeen

1.1 De navolgende bepalingen zijn aanvullend van toepassing op Overeenkomsten ten aanzien van digitale producten. In deze afdeling II. hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Abonnement: De Overeenkomst tussen Sdu en de Afnemer, op grond waarvan Sdu aan de Afnemer via een persoonlijke toegangscode of een ander verificatiemiddel gedurende een periode elektronisch toegang verleent tot een Online product.

Gebruiker: een binnen de organisatie van de Afnemer werkzame persoon die bevoegd is gebruik te maken van het Digitale product;

Ontsluitingssoftware: de programmatuur die nodig is om de informatie die geleverd wordt in het kader van een Online product of Offline product te ontsluiten, ordenen, selecteren, raadplegen of te bewerken. 

2. Abonnementen Online producten; overige transacties Online producten

2.1 De Afnemer kan voor het tot stand komen van het Abonnement al een toegangscode ontvangen die het gebruik van het Online product mogelijk maakt. Sdu blijft echter gerechtigd het Abonnement na het versturen van de toegangscode tot het moment van het tot stand komen van het Abonnement te annuleren.

2.2 Voor Online producten die door middel van “pay per view”, “pay per download” of op vergelijkbare basis worden afgenomen kan Sdu van afdeling I. of dit artikel 2 afwijkende abonnementsvormen hanteren. 

3. Apparatuur en beschikbaarheid Digitale producten

3.1 De Afnemer dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten teneinde gebruik van het Digitale product te kunnen maken.

3.2 Sdu adviseert steeds de laatste versie van de Ontsluitingssoftware te gebruiken. Oudere versies van Ontsluitingsoftware worden niet door Sdu ondersteund. 

4. Licentie Digitale producten

4.1 Onder de voorwaarden van deze Leveringsvoorwaarden en op voorwaarde van volledige en tijdige betaling door de Afnemer van de voor het Digitale Product geldende vergoeding, verleent Sdu de Afnemer een niet-exclusieve, herroepbare, beperkte, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie op het Digitale product, voor toegang tot en het gebruik van het Digitale product door het aantal overeengekomen Gebruikers gedurende de overeengekomen periode en op de overeengekomen wijze, welke licentie de Afnemer hierbij aanvaardt.

4.2 Het Digitale Product wordt uitsluitend aan de Afnemer in licentie gegeven voor normaal intern gebruik. De Afnemer zal het Digitale product niet aan derden ter beschikking stellen.

4.3 Behalve voor zover toegestaan uit hoofde van dwingend recht mag de Afnemer de Digitale producten niet wijzigen, vertalen, reproduceren, openbaar maken, decompileren, reverse engeneren of samenvoegen met andere werken.

4.4 De Afnemer staat ervoor in dat de Gebruikers de bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden zullen naleven. 

5. Gebruik Digitale producten

5.1 Om toegang te krijgen tot het Digitale product heeft de Afnemer een door Sdu verstrekte toegangscode nodig. De door Sdu aan de Afnemer verstrekte toegangscode tot het Digitale product mag slechts worden gebruikt door de Afnemer zelf of door een door de Afnemer aan te wijzen persoon die werkzaam is binnen de organisatie van de Afnemer. Het is de Afnemer niet toegestaan deze toegangscode aan derden bekend te maken en/of de toegangscode door derden te laten gebruiken.

5.2 De Afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van toegangscode. Indien de toegangscode van de Afnemer in strijd met artikel 5.1 wordt gebruikt, is de Afnemer, ongeacht of dit gebruik aan hem toerekenbaar is of niet, aansprakelijk voor de nakoming van het betreffende Abonnement en van de financiële verplichtingen die uit dit gebruik voortvloeien, in het bijzonder voor de betaling van de vergoeding die Sdu gewoonlijk voor dergelijk gebruik in rekening zal brengen, dit onverminderd de overige rechten van Sdu, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen.

5.3. Het is de Afnemer niet toegestaan een Digitale Producten aan een derde over te dragen.

5.4 De Afnemer is verplicht van diegene aan wie hij de in artikel 5.1 genoemde toegangscode ter beschikking stelt - al dan niet tijdelijk, gedeeltelijk, en op welke wijze dan ook en ongeacht of hij daartoe gerechtigd is - te bedingen dat diegene het in artikel 5.1 bepaalde en de in artikel 5.2 genoemde geheimhouding naleeft.

6. Ter beschikkingstelling Online producten

6.1 Sdu is gerechtigd om de wijze van terbeschikkingstelling van de Online producten en de daarin opgenomen Content gedurende de looptijd van de Overeenkomst te wijzigen en bepaalde vormen van terbeschikkingstelling te staken.

6.2 Sdu behoudt zich het recht voor om individuele titels, die deel uitmaken van de Online Producten, te beëindigen. Sdu zal de Afnemer hiervan in kennis stellen.

6.3 Sdu zal zorg dragen voor noodzakelijke actualisatie van de Content. Sdu heeft in verband daarmee het recht de Content te wijzigen, bepaalde Content te verwijderen en Content toe te voegen.

6.4 In geval het Abonnement op een Online product een duur heeft van langer dan één jaar, dan wel indien het aantal Gebruikers van het Online product gedurende de looptijd van het Abonnement wijzigt met meer dan 10%, zal de Afnemer Sdu jaarlijks respectievelijk op verzoek van Sdu op de hoogte stellen van het werkelijke aantal Gebruikers. Sdu is gerechtigd om bij een toename van het aantal Gebruikers de prijzen te verhogen conform het prijsmodel voor de levering van de het Online product zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging.

 

 III. Content integratie 

1. Algemeen

1.1 De navolgende bepalingen zijn aanvullend van toepassing op Overeenkomsten die zien op de levering van Content door Sdu aan de Afnemer, welke Content wordt ontsloten via het Content Integratiesysteem van de Content Integrator. In deze afdeling III. hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Content Integratieovereenkomst: de overeenkomst tussen Sdu en de Content Integrator, waarin afspraken zijn gemaakt over onder andere de (wijze van) aanlevering van de Content aan/via de Content Integrator en over de bescherming en beveiliging van gegevens en intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Content;

Content Integratiesysteem: het door of namens de Content Integrator ontwikkelde systeem waarmee Content van Sdu in samenhang met content van derden en openbare content voor de Afnemer van Sdu doorzoekbaar en/of benaderbaar wordt gemaakt;

Content Integrator: de partij die door middel van het Content Integratiesysteem de Content voor de Afnemer wenst te ontsluiten, en waarmee Sdu een Content Integratieovereenkomst is aangegaan;

Gebruiker: een binnen de organisatie van de Afnemer werkzame persoon die bevoegd is kennis te nemen van de Content.

Producten: de producten en diensten van Sdu. 

2. Licentie Content

2.1 Onder de voorwaarden van deze Leveringsvoorwaarden en op voorwaarde van volledige en tijdige betaling door de Afnemer van de voor de Content geldende vergoeding, verleent Sdu de Afnemer een niet-exclusieve, herroepbare, beperkte, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie op de Content, voor toegang tot de Content via het Content Integratiesysteem en het gebruik van de Content door het aantal overeengekomen Gebruikers gedurende de overeengekomen periode en op de overeengekomen wijze, welke licentie de Afnemer hierbij aanvaardt.

2.2 De Content wordt uitsluitend aan de Afnemer in licentie gegeven voor normaal intern gebruik. De Afnemer zal de Content niet aan derden ter beschikking stellen. Het is de Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan om de Content geheel of gedeeltelijk één op één door te verkopen aan derden.

2.3 Behalve voor zover toegestaan uit hoofde van dwingend recht mag de Afnemer de Content niet wijzigen, vertalen, reproduceren, openbaar maken, decompileren, reverse engeneren of samenvoegen met andere werken.

2.4 De Afnemer staat ervoor in dat de Gebruikers de bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden zullen naleven. 

3. Ter beschikking stelling Content

3.1 Sdu is gerechtigd om de wijze van ter beschikking stelling van de Content gedurende de looptijd van deze Overeenkomst te wijzigen en bepaalde vormen van ter beschikking stelling te staken.

3.2 Sdu behoudt zich het recht voor om individuele titels, die deel uitmaken van de Content, te beëindigen. Sdu zal de Afnemer hiervan in kennis stellen.

3.3 Sdu zal zorg dragen voor noodzakelijke actualisatie van de Content. Sdu heeft in verband daarmee het recht de Content te wijzigen, bepaalde Content te verwijderen en Content toe te voegen.

3.4 In geval deze Overeenkomst een duur heeft van langer dan één jaar dan wel indien het aantal Gebruikers gedurende de looptijd van de Overeenkomst wijzigt met meer dan 10%, zal de Afnemer Sdu jaarlijks respectievelijk tussentijds op de hoogte stellen van het werkelijke aantal Gebruikers. Sdu is gerechtigd om bij een toename van het aantal Gebruikers de prijzen te verhogen conform het prijsmodel voor de levering van de Content zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging.

3.5 Op verzoek van de Afnemer vindt terbeschikkingstelling van de Content plaats via het Content Integratiesysteem van de Content Integrator, met wie de Afnemer in verband daarmee een aparte overeenkomst heeft gesloten. De Content Integrator is verantwoordelijk voor de (wijze van) ontsluiting van de Content via het Content Integratiesysteem. Sdu is jegens de Afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk voor de (wijze van) ontsluiting van de Content via het Content Integratiesysteem.

3.6 De Content Integratieovereenkomst kan in geval van een toerekenbare tekortkoming door de Content Integrator, door Sdu worden ontbonden, of door Sdu of de Content Integrator worden opgezegd. Sdu zal gelet op de belangen van de Afnemer niet lichtvaardig overgaan tot opzegging van de Content Integratieovereenkomst. In geval van beëindiging van de Content Integratieovereenkomst zal Sdu zo spoedig mogelijk met de Afnemer in overleg treden over een rechtstreekse terbeschikkingstelling van de Content aan de Afnemer, of over voortzetting van de terbeschikkingstelling via een andere Content Integrator.

3.7 De Afnemer verleent toestemming aan de Content Integrator om Sdu toegang te verlenen tot geanonimiseerde gegevens met betrekking tot het gebruik van de Content door de Gebruikers.