II. Digitale producten

1. Algemeen

1.1 De navolgende bepalingen zijn aanvullend van toepassing op overeenkomsten ten aanzien van digitale producten. In deze afdeling II. hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Abonnement: overeenkomst tussen Sdu en een Wederpartij, op grond waarvan Sdu aan de Wederpartij via een persoonlijke toegangscode of een ander verificatiemiddel elektronisch toegang verleent tot een Online product.

Digitale producten: Online producten en Offline producten.
Eigenaar van een Online product: de uitsluitend rechthebbende(n) op een Online product en/of op de in een Online product opgenomen informatie voor zover dit een ander is dan Sdu.

Offline product: informatiedrager, zoals cd-rom, met software (waaronder Ontsluitingssoftware) en/of informatie van Sdu of uitgegeven door Sdu.

Online product: een product of dienst bestaande uit het online ter beschikking stellen van software (waaronder Ontsluitingssoftware) en/of een (reeks van) informatie van of uitgegeven door Sdu.

Ontsluitingssoftware: de programmatuur die nodig is om de informatie die geleverd wordt in het kader van een Online product of Offline product te ontsluiten, ordenen, selecteren, raadplegen of te bewerken.

2. Abonnementen Online producten; overige transacties Online producten

2.1 Een Abonnement komt tot stand door middel van een aanvraagformulier dat Schriftelijk door Sdu is aanvaard. Wederpartijen kunnen voor aanvaarding al een toegangscode ontvangen die het gebruik van het Online product mogelijk maakt. Sdu blijft echter gerechtigd het Abonnement na het versturen van de toegangscode te annuleren. Totstandkoming van een overeenkomst vindt pas plaats na Schriftelijke aanvaarding van de aanvraag, die uiterlijk binnen 14 dagen na de aanvraag zal plaatsvinden.

2.2 Onverminderd artikel I.4.7 mag Sdu het Abonnement Schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen en de toegang tot een Online product afsluiten, wanneer (i) derden de toegangscode van de Wederpartij gebruiken of (ii) de Eigenaar van een Online product geen toestemming verleent tot gebruik, dan wel deze toestemming intrekt, dan wel een Online product niet langer beschikbaar stelt.

2.3 Na afloop van het Abonnement is de Wederpartij niet langer gerechtigd (pogingen te ondernemen) tot het gebruik van het Online product of andere Online producten. Voorts is de Wederpartij na afloop van het Abonnement niet langer gerechtigd tot updates of ondersteuning van het Online product.

2.4 Voor Online producten die door middel van "pay per view", "pay per download" of op vergelijkbare basis worden afgenomen kan Sdu van afdeling I. of dit artikel 2 afwijkende abonnementsvormen hanteren.

3. Apparatuur en beschikbaarheid Digitale producten

3.1 De Wederpartij dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten teneinde gebruik van het Digitale product te kunnen maken.

3.2 Indien een Online product aan de Wederpartij ter beschikking is gesteld, zal Sdu zich ervoor inspannen dat de Wederpartij 24 uur per dag (of indien anders overeengekomen: op de overeengekomen tijdstippen en/of periodes) toegang heeft tot het Online product, met uitzondering van onderhoudsmomenten. Sdu zal het noodzakelijke onderhoud zoveel mogelijk buiten normale werktijden (doen) verrichten.

3.3 Sdu adviseert steeds de laatste versie van de Ontsluitingssoftware te gebruiken. Oudere versies van Ontsluitingsoftware worden niet door Sdu ondersteund.

4. Licentie Digitale producten

4.1 Sdu verleent de Wederpartij van een in artikel 1.1 genoemde overeenkomst het niet-exclusieve recht tot normaal gebruik van de informatie die door middel van het Digitale product wordt verstrekt.

5. Aansprakelijkheid Digitale producten

5.1 Onder de schade, waarvoor Sdu krachtens artikel I.5.1 en I.5.2 niet aansprakelijk is, valt mede enige schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit of samenhangend met (i) het gebruik van een Digitaal product; (ii) het (al dan niet tijdelijk) niet-toegankelijk zijn van een Online product door storing of buitenwerkstelling van apparatuur, programmatuur en faciliteiten die voor het gebruik van het Online product worden gebruikt; (iii) het gebruik van een Digitaal product anders dan door middel van de meest recente versie van de Ontsluitingssoftware; of (iv) het intrekken van toestemming tot gebruik door de Eigenaar van een Online product en het niet langer beschikbaar stellen van een Online product door de Eigenaar van een desbetreffend Online product.

5.2 Sdu streeft er naar, maar garandeert niet dat de in een Online product aangeboden publicaties op de publicatiedatum zijn opgenomen in het betreffende Online product en de met behulp van de Ontsluitingssoftware gemaakte selecties van publicaties en gegevens daaruit volledig beantwoorden aan de zoekvraag.

6. Toegangscode; gebruik Digitale producten

6.1 De toegangscode mag slechts worden gebruikt door de Wederpartij zelf of door een door de Wederpartij aan te wijzen persoon die werkzaam is binnen de organisatie van de Wederpartij. Het is de Wederpartij niet toegestaan deze toegangscode aan meerdere personen te verstrekken of , behoudens het in de eerste zin van dit artikel bepaalde, aan derden bekend te maken en/of de toegangscode door derden te laten gebruiken.

6.2 Indien de toegangscode van de Wederpartij in strijd met artikel 6.1 wordt gebruikt, is de Wederpartij, ongeacht of dit gebruik aan hem toerekenbaar is of niet, aansprakelijk voor de nakoming van het betreffende Abonnement, in het bijzonder van de financiële verplichtingen die uit dit gebruik voortvloeien.

6.3 De Wederpartij is niet tot meer gerechtigd dan tot het gebruik zoals Schriftelijk overeengekomen. De Wederpartij zal geen ongeautoriseerd gebruik maken van andere door Sdu aangeboden Digitale producten of daartoe pogingen ondernemen. Het is de Wederpartij niet toegestaan een Offline product aan een derde over te dragen.

6.4 De Wederpartij is verplicht van diegene aan wie hij de in artikel 6.1 genoemde toegangscode ter beschikking stelt - al dan niet tijdelijk, gedeeltelijk, en op welke wijze dan ook en ongeacht of hij daartoe gerechtigd is - te bedingen dat diegene de in artikel I.6 genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding aan derden zal opleggen, een en ander onverminderd de aansprakelijkheid van de Wederpartij jegens Sdu voor schade voortvloeiende uit de schending van zijn verplichtingen jegens Sdu.