Nieuw verschenen in oktober 2017

nieuw in september


In oktober verschenen nieuwe boeken bij Sdu op het gebied van: juridisch, fiscaal, overheid en bedrijfsvoering. We hebben ze weer voor u op een rijtje gezet.

Nieuwe uitgaven juridisch

Rechtspraak Arbeidsrecht 2017

De bescherming van persoonsgegevens

Door: mr.dr.ir. B.H.M. Custers, F. Dechesne, I.N. Georgieva en S. van der Hof
editie 2017, 10e herziene druk

Acht Europese landen vergeleken

In dit boek wordt de situatie voor bescherming van persoonsgegevens vergeleken tussen acht Europese landen: Nederland, Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Roemenië en Italië. De vergelijking tussen de landen is gericht op verschillende aspecten, waaronder het overheidsbeleid voor bescherming van persoonsgegevens, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de implementatie van wet- en regelgeving en de wijze waarop toezicht en handhaving zijn vormgegeven. Door deze aspecten systematisch in kaart te brengen voor acht landen, ontstaat een compleet overzicht van het beschermingsniveau van privacy en persoonsgegevens in elk land en wordt duidelijk welke landen een achterhoede speler, een middenmoter of een koploper op het vlak van privacybescherming zijn.

ISBN: 9789012400862
Prijs: € 39,95

> Bestel direct

Sdu Commentaar Arbeidsrecht artikelsgewijs

Sdu Commentaar Arbeidsrecht artikelsgewijs

Door: prof.mr. A.R. Houweling, mr.dr. J.H. Even, mr. R.A.A. Duk en prof.mr. R.M. Beltzer
editie 2017

Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs is een oriëntatie- en naslagwerk in één. Naast de wettekst vindt u een deskundige toelichting op de wetgeving, geschreven door gerenommeerde auteurs uit de arbeidsrechtwereld. Aan de hand van een logische en heldere opbouw komen de auteurs binnen enkele pagina’s tot de kern. Zo vindt u snel de relevante informatie.

Nieuwe Editie 2017: Inclusief belangrijkste WWZ-uitspraken en aanpassingen WMM.

ISBN: 9789012400602
Prijs: € 145,75

> Bestel direct

Sdu commentaar Huurrecht

Sdu Commentaar Huurrecht

Door: prof. mr. C.A. Adriaansens, mr. L.L. de Boef, mr. F. Borst, mr. J.M. Heikens, prof. mr. A.W. Jongbloed, mr. A. Kloosterman, mr. M. van Schie, mr. C. Schouten en mr. J.J.P.M. van Reisen  

editie 2017

Sdu Commentaar Huurrecht is een gezamenlijke onderneming van vele auteurs, die allen deskundigheid combineren met praktische ervaring op hun vakgebied. In Sdu Commentaar Huurrecht schrijven zij een beknopt, helder en praktisch maar vooral diepgaand commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 7 titel 4 , de Wet op het overleg huurders-verhuurders en een selectie uit Besluit huurprijzen woonruimte en Leegstandwet.

ISBN: 9789012400169
Prijs: € 120,-

> Bestel direct

Wetgeving Makelaardij, Taxatie en Vastgoed

Wetgeving Makelaardij, Taxatie en Vastgoed

Door: mr. E. de Jong, mr. N. Telders, mr. J. Kinderman, mr. F. Schirmeister en mr.drs. M. Melgers, M. ten Voorde (directeur examens)

Educatieve Wettenverzamelingen, editie 2017-2018

etgeving Makelaardij, Taxatie en Vastgoed 2017-2018 is overzichtelijk, compleet en gemakkelijk hanteerbaar. De teksten zijn voorzien van margewoorden. Wetgeving Makelaardij, Taxatie en Vastgoed maakt deel uit van de reeks educatieve wettenverzamelingen van Sdu.
Bij de samenstelling is ook rekening gehouden met de beroepspraktijk zodat deze bundel goed te gebruiken is binnen de praktijk van de Makelaardij, Taxatie en Vastgoed- en Gebiedsontwikkeling. Dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met SVMNIVO en VastgoedCert en sluit aan bij de exameneisen. Deze wettenbundel is het standaardwerk voor verschillende opleidingen.

ISBN: 9789012400558
Prijs: € 68,-

> Bestel direct

Alimentatieverplichtingen. Richtlijnen Werkgroep Alimentatienormen

Tekst en toelichting Omgevingswet

Door: prof.mr.dr. K.J. de Graaf, mr. M. Hector en mr. C. Korkmaz
Incl. wijzigingen door consultatieversie Invoeringswet Ow. serie Tekst & Toelichting; editie 2017

De Omgevingswet is gepubliceerd in het Staatsblad, maar nog niet in werking getreden. Gelet op het grote maatschappelijke belang van deze enorme wetgevingsoperatie, bestaat ook nu al grote behoefte aan kennis over en inzicht in de totstandkomingsgeschiedenis van de tekst van de Omgevingswet.
Deze publicatie tracht aan die behoefte te voldoen.

ISBN: 9789012400640
Prijs: € 49,50

> Bestel direct

Farmawetgeving Compact

Farmawetgeving Compact

Door: mr. J.A. Rendering

Inzicht in de praktijk en regelgeving voor apothekers en -assistenten
editie 2017-2018

Farmawetgeving Compact geeft praktisch inzicht in dat deel van de farmaceutische wetgeving waarmee de apotheker en apothekersassistent in de (openbare) apotheek dagelijks in aanraking komen. De beschreven wetgeving is verre van volledig maar tracht dit ook niet te zijn. Er wordt ingegaan op de hoofdlijnen van de beroepsuitoefening. De financiële aspecten van deze beroepsuitoefening (Wet geneesmiddelenprijzen etc.) zijn bewust buiten beschouwing gelaten.

ISBN: 9789012400848
Prijs: € 53,75

> Bestel direct

De Studenteneditie (ISBN: 9789012400855) kost € 20,50.

> Bestel direct

De Europese hygiëneverordeningen

De Europese hygiëneverordeningen

Door: Ron Dwinger en Wim Mariman

Praktijkgids WAAR&WET, editie 2017

Deze praktijkgids biedt een handzame, inzichtelijke leidraad bij de Europese regelgeving op het gebied van hygiëne van levensmiddelen die sinds januari 2006 van kracht is. De tekst van Verordeningen (EG) 852/2004 en 853/2004 is door de auteurs, Ron Dwinger en Wim Mariman, omgezet in heldere, duidelijke en overzichtelijke taal. Tevens is uitleg opgenomen over diverse aanverwante verordeningen, richtlijnen, besluiten en richtsnoeren van de Europese Unie.

ISBN:9789012400909
Prijs: € 77,50

> Bestel direct


Nieuwe uitgaven Fiscaal

Fiscaal bezwaar in AWR en Awb

Fiscaal bezwaar in AWR en Awb

Door: mr. S.F. van Immerseel en mr. G.H. Ulrich

Fiscale Geschriften – deel 30, editie 2017

Dit boek behandelt de fiscale bezwaarfase zoals die wettelijk is geregeld in de AWR en de Awb. Het boek is thematisch ingedeeld. Na een inleiding en een beschrijving van de historie van de regeling van de bezwaarfase wordt elk element van de bezwaarfase besproken vanaf de vraag wie waartegen bezwaar kan maken, via de bezwaartermijn tot en met de uitspraak en de rechtsmiddelverwijzing.
In een aantal hoofdstukken wordt daarnaast aan een aantal bijzondere onderwerpen aandacht besteed, zoals informatieplicht, bewijslast, bezwaar tegen boeten en massaal bezwaar.

ISBN: 9789012399081
Prijs: € 70,-

> Bestel direct

De kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

De kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Door: mr. N. de Haan en mr. F.D. Bakker

NTFR fiscaal dossier 2017

Reeds in 2014 verscheen een fiscaal dossier inzake de afschaffing van de keuzeregeling. In deze geüpdatet versie zullen wij nogmaals naar de wettelijke regeling rondom de kwalifi cerende buitenlandse belastingplichtige kijken: wat is er in de afgelopen drie jaar veranderd en is de huidige regeling in lijn met de recente Europese jurisprudentie?

ISBN: 9789012400695
Prijs: € 15,-

> Bestel direct


Nieuwe uitgaven Overheid

De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands

De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands


Door: Els Boers en Douwe Brongers

De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands maakt de Gemeentewet toegankelijk voor raadsleden en anderen die actief zijn binnen de lokale overheid.

ISBN: 9789012400985
Prijs: € 59,95

> Bestel direct


Nieuwe uitgaven Bedrijfsvoering

Basiskennis Documentcontrole

Compact Afval

Door: drs.ir. A.J.W. van Veldhuizen en ing. S.W. Adelaar
editie 2017-2018

Compact Afval is een actueel en handzaam naslagwerk over afvalbeheer; van wettelijk kader tot de praktijk. Via deze jaarlijkse editie blijft u op de hoogte van veranderende wet- en regelgeving en ervaringen op de werkvloer. Compact Afval bestaat uit vijf delen: algemene informatie, definities, wet- en regelgeving, afvalstoffenmanagement, adressen en internetsites en bijlagen.
Veranderingen in deze druk komen voort uit de voortdurend veranderende wet- en regelgeving en voortschrijdende inzichten.

ISBN: 9789012400732
Prijs: € 105,-

> Bestel direct

 Inzicht in de Ondernemingsraad 2018

Inzicht in de Ondernemingsraad 2018

Door: dr. R.H. van het Kaar 
Een toelichting op de Wet op de ondernemingsraden

De 29e editie van Inzicht in de ondernemingsraad bevat een uitvoerige, artikelsgewijze toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden, aangevuld met een actueel overzicht van relevante jurisprudentie en een aantal bijlagen met nuttige informatie over de rol van de ondernemingsraad in andere regelgeving (waaronder arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en raden van commissarissen/raden van toezicht).

ISBN: 9789012400978
Prijs: € 70,38

> Bestel direct

 Teksten Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer 2017

Teksten Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer 2017

Door: Harry van Drongelen en Dick Korver
Editie 2017

Teksten Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer 2017 is een compacte uitgave met de meest recente wet- en regelgeving op het gebied van arbeids-, rij- en rusttijden. Naast de Arbeidstijdenwet treft u alle relevante delen aan van het Arbeidstijdenbesluit vervoer en van de Europese verordening die op het wegvervoer van toepassing zijn. De uitgebreide inleiding maakt de inhoud van deze uitgave inzichtelijk. In de inleiding wordt de systematiek van de Arbeidstijdenwet uiteengezet en worden de belangrijkste begrippen toegelicht. Daarnaast wordt aangegeven welke regelgeving op welk voertuig van toepassing is.

ISBN: 9789012400800
Prijs: € 59,50

> Bestel direct

 Getijtafels voor Nederland

Getijtafels voor Nederland

Rijkswaterstaat 
Editie 2018

In 1895 werd de eerste verzameling getijtafels, die van IJmuiden, gepubliceerd door het toenmalige Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Meer dan honderd jaar later vinden we de getijtafels van 21 meetpunten in Getijtafels voor Nederland 2018.

ISBN: 9789012400824
Prijs: € 25,-

> Bestel direct

 Praktijkboek Binnenvaart

Praktijkboek Binnenvaart

Door: Harm Bergsma, Rob van Reem, STC
editie 2018

Het Praktijkboek Binnenvaart beschrijft kort en duidelijk de regels die aan boord van een binnenvaartschip van toepassing zijn. Door de logische, thematische indeling kunt u de benodigde informatie snel vinden.

ISBN: 9789012400831
Prijs: € 66,25

> Bestel direct