Nieuw verschenen in september 2017

nieuw in september


In augustus en september verschenen nieuwe boeken bij Sdu op het gebied van: juridisch, fiscaal, overheid en bedrijfsvoering. We hebben ze weer voor u op een rijtje gezet.

Nieuwe uitgaven juridisch

Rechtspraak Arbeidsrecht 2017

Rechtspraak Arbeidsrecht 2017


Door: mr.dr. A.G. Veldman, mr.dr. S.E. Heeger-Herter, prof.mr. A.R. Houweling, mr.dr. S.N. de Valk
editie 2017, 10e herziene druk

Dit boek bevat ruim 250 van de heden ten dage belangrijkste uitspraken op het terrein van het arbeidsovereenkomstenrecht en het collectieve arbeidsrecht, aangevuld met uitspraken op het gebied van het socialeverzekeringsrecht die voor het arbeidsrecht relevant zijn. Dit boek wordt veelvuldig gebruikt in het juridische onderwijs.

ISBN: 9789012399982
Prijs: € 38,-

> Bestel direct

Huurrecht Wetteksten en Toelichtingen

Huurrecht Wetteksten en Toelichtingen


Door: mr. T.H.G. Steenmetser

editie 2017-2018

Deze bundel bevat alle voor de huurrechtpraktijk relevante regelgeving en toelichtingen daarop door de auteur. Dankzij de unieke combinatie van wetteksten en praktische -toelichtingen is Huurrecht Wetteksten en Toelichtingen geschikt voor zowel juristen als -niet-juristen die regelmatig te maken hebben met vragen over het huurrecht. Tevens kan het boek bij praktijkgerichte opleidingen op het gebied van het huurrecht worden gebruikt.

ISBN: 9789012400817
Prijs: € 62,95

> Bestel direct

Alimentatieverplichtingen

Alimentatieverplichtingen


Door: mr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers

editie 2017, 16e gewijzigde druk

In dit deel 4A MSR worden de factoren besproken die een recht op alimentatie bepalen, evenals de hoogte van de aanspraken, de duur en de mogelijkheid tot wijziging van een vastgestelde alimentatie.

ISBN: 9789012400541
Prijs: € 48,30

> Bestel direct

Alimentatieverplichtingen. Berekeningsmethodieken

Alimentatieverplichtingen. Berekeningsmethodieken


Door: mr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers

editie 2017, 16e gewijzigde druk

In dit Deel 4B MSR lezen we over Berekeningsmethodieken: welke praktische factoren, ontleend aan inkomsten en lasten van de alimentatieplichtige, bepalen de omvang van de alimentatie?

ISBN: 9789012400558
Prijs: € 47,25

> Bestel direct

Alimentatieverplichtingen. Richtlijnen Werkgroep Alimentatienormen

Alimentatieverplichtingen. Richtlijnen Werkgroep Alimentatienormen


Door: mr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers

editie 2017, 11e gewijzigde druk

In dit Deel 4C MSR van de reeks Monografieën (echt)scheidingsrecht geeft het overzicht van het in 1971 ingevoerde systeem van richtlijnen voor het berekenen van alimentaties, de 'Tremanormen'. Verder leest u over o.a. de in 2017 geldende modellen, tarieven en tabellen.

ISBN: 9789012400565
Prijs: € 44,57

> Bestel direct

 Natuurbeschermingsrecht

Natuurbeschermingsrecht


Door: prof.dr. Ch.W.Backes, drs. L. Boerema, prof.mr. A.A. Freriks en mr.drs. M.M.Kajaan

De uitgave Natuurbeschermingsrecht is de leidraad voor de uitvoeringspraktijk en is tevens geschikt voor het (academisch) onderwijs. Het boek geeft niet alleen inzicht in de systematiek van de Wet natuurbescherming, maar gaat ook diepgaand in op de relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de nationale rechtspraak.

ISBN: 9789012399395
Prijs: € 59,50

> Bestel direct

Notamail Verklaard

Notamail Verklaard

Door: Hans Stubbé (hoofdredactie), Niek Zaman, Boudewijn Waaier, Bernard Schols, Barbara Reinhartz, Leon Verstappen, Nicole Gubbels, Tea Mellema en Jan Biemans

Bundeling van Notamails van 2016

Een bundeling van notamailberichten uit 2016 met de meest up-to-date notariële informatie op een A-4-tje. Actualiteiten, wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot diverse thema's worden belicht en zijn ook makkelijk te vinden via de thematische index bundel. Tevens hebben notariële hoogleraren hun bevindingen toevertrouwd aan deze naslagbundel.

ISBN: 9789012400343
Prijs: € 75,-

> Bestel direct

Rechtspraak Relatievermogensrecht

Rechtspraak Relatievermogensrecht

Door: Mr. dr. C.A. Kraan, Prof. mr. W.M. Schrama, Prof. mr. B.E. Reinhartz, Mr. A.M. Steegmans, Mr. dr. L.H.M. Zonnenberg

editie 2017, 5e gewijzigde druk

De bundel Rechtspraak Relatievermogensrecht geeft een overzicht van standaarduitspraken die met name in de afgelopen veertig jaar op het gebied van het relatievermogensrecht zijn verschenen. De uitspraken zijn ingedeeld in negen thema’s die samen het gehele relatievermogensrecht omvatten.

ISBN: 9789012400886
Prijs: € 45,-

> Bestel direct


Nieuwe uitgaven Fiscaal

Pensioenregelingen

Pensioenregelingen

Door: mr. E.M.F. Schols en drs. N.M. Winter

Fiscale Praktijkreeks deel 5, 6e druk

Er is een toenemende belangstelling voor pensioen. Niet in het minst omdat pensioen minder zeker blijkt te zijn dan altijd was gedacht. De toegenomen levensverwachting en de aanhoudend lage rente stuwt de pensioenkosten op tot ongekende hoogte. Dit heeft geleid tot aangescherpte wet- en regelgeving en een forse inperking van het fiscale kader. Daarnaast wordt al jaren gesproken over een nieuwe inrichting van het pensioenstelsel.

In dit boek wordt aan de hand van tal van voorbeelden uitgebreid ingegaan op de juridische en fiscale aspecten van pensioen. Het boek is vooral bedoeld als praktisch naslagwerk op het terrein van pensioen.

ISBN: 9789012400626
Prijs: € 35,-

> Bestel direct

 Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en Wet WOZ

Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en Wet WOZ


Door: mr. M.P. van der Burg, mr. G. Groenewegen en mr. F.J.H.L. Makkinga

Wegwijsserie, editie 2017

Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ beschrijft op heldere en toegankelijke wijze de gemeentelijke belastingen alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

De systematiek van de Gemeentewet en de Wet WOZ is als uitgangspunt voor behandeling genomen. Daarnaast worden op dezelfde wijze behandeld de op de Wet milieubeheer gebaseerde gemeentelijke afvalstoffenheffing, de op de Wet op de bedrijveninvesteringszones gebaseerde BIZ-bijdrage en - op andere wijze - de op de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) gebaseerde lokale belastingen die in dat deel van ons Koninkrijk (als bijzondere gemeenten van Nederland met de status van openbaar lichaam) kunnen worden geheven.

ISBN: 9789012400534
Prijs: € 45,-

> Bestel direct

Wegwijs in de inkomstenbelasting

Wegwijs in de inkomstenbelasting

Door: prof.mr.drs. H. van Arendonk, mr. A.J.M. Arends, prof.mr. A.C.G.A.C. de Graaf en prof.dr. J.C.M. van Sonderen

Wegwijsserie, editie 2017, 3e druk

In Wegwijs in de Inkomstenbelasting wordt op toegankelijke wijze de inkomstenbelasting beschreven. Na een algemene introductie in de inkomstenbelasting wordt eerst gekeken naar de partnerregeling en de toerekening van de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen. Daarna worden de drie boxen van de Wet IB 2001 behandeld. Ook wordt ingegaan op de arbitragemogelijkheden tussen de boxen. De persoonsgebonden aftrek en de heffingskortingen komen aan de orde, alsmede de buitenlandse belastingplicht.

ISBN: 9789012400183
Prijs: € 59,-

> Bestel direct

Wegwijs in de successiewet

Wegwijs in de successiewet

Door: prof.dr. F. Sonneveldt

Wegwijsserie, editie 2017

In Wegwijs in de Successiewet wordt op overzichtelijke wijze aandacht besteed aan de twee heffingen die ten grondslag liggen aan de Successiewet 1956, te weten de erfbelasting en de schenkbelasting. Achtereenvolgens komen in dit boek aan de orde het belastbaar feit, de fictiebepalingen, waardering, tarief en vrijstellingen, bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, internationale aspecten en de formele bepalingen die betrekking hebben op de Successiewet 1956.

Aan de civielrechtelijke aspecten van de behandelde onderwerpen wordt op compacte wijze aandacht besteed door middel van een praktische verklarende lijst van civielrechtelijke begrippen. De stof wordt geïllustreerd door vele praktijk- en cijfervoorbeelden. Deze tweeëntwintigste druk is geactualiseerd op basis van de per 1 juli 2017 geldende wet- en regelgeving en de tot dan toe verschenen jurisprudentie.

ISBN: 9789012400022
Prijs: € 60,75

> Bestel direct

De Wet Inkomstenbelasting 2001

De Wet Inkomstenbelasting 2001

Door: mr. J.W. van den Berge, prof.dr.mr. R.E.C.M. Niessen, prof.mr. I.J.F. van Vijfeijken, prof.dr. J.W. Zwemmer, mr.dr. C.G. Dijkstra en prof.mr. G.T.K. Meussen

Met hoofdzaken loonbelasting, Fiscale Geschriften, editie 2017

Dit boek bestrijkt niet alleen de gehele inkomstenbelasting, en de internationale context daarvan, maar behandelt tevens het loonbegrip uit de loonbelasting en alles wat daarmee op hoofdlijnen samenhangt. In bijna alle onderdelen van het boek wordt de stof breed en meestal diepgaand besproken, waardoor het boek behalve als studieboek ook waardevol is voor diegenen die in de praktijk met de belastingheffing over het inkomen te maken hebben.

ISBN: 9789012400619
Prijs: € 79,50

> Bestel direct


Nieuwe uitgaven Overheid

 ARAR verklaard 2017-2

ARAR verklaard 2017/2


Door: drs. H. Reit en B.J. Reit-Royter bc

Deze uitgave bevat de integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een uiteenzetting opgenomen over het Bestuursprocesrecht.

ISBN: 9789012400350
Prijs: € 59,95

> Bestel direct

 ARAR tabellen 2017 juli-december

ARAR tabellen 2017 juli-december


drs. J. Verhoef

ARAR tabellen is een praktisch naslagwerk met overzichtelijke tabellen van alle regelingen op het gebied van rechtspositie en (immateriële) arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bij de rijksoverheid.

ISBN: 9789012400633
Prijs: € 54,-

> Bestel direct

Normalisering ambtenarenrecht vraag en antwoord

Normalisering ambtenarenrecht vraag en antwoord

Door: P. Lunenburg

Normalisering ambtenarenrecht vraag en antwoord, een praktische wegwijzer schetst aan de hand van vragen en antwoorden in kort bestek de gevolgen van de normalisering. Zonder onnodig juridisch taalgebruik.

ISBN: 9789012400657;
Prijs: € 32,50


> Bestel direct


Nieuwe uitgaven Bedrijfsvoering

Basiskennis Documentcontrole

Basiskennis Documentcontrole


Door:H.J. Hollegie

Basiskennis documentcontrole behandelt één voor één de echtheidskenmerken die kunnen voorkomen in identiteits-en waardedocumenten.

ISBN: 9789012400213
Prijs: € 47,70

> Bestel direct