Gratis OR Webinars

Header

Deze crisistijd vraagt veel van ondernemers en OR-leden. Het is lastig de blik te verleggen naar de lange termijn en de strategie van de organisatie. Toch is dat één van de belangrijkste taken van de Ondernemingsraad. 

Inzicht in de Ondernemingsraad organiseert een reeks webinars met bijdragen die verder kijken dan de coronacrisis, en OR-leden helpen hun rol naast de bestuurder vorm te geven.

Webinar 'OR en pensioen'

Tot een jaar of 10 geleden dachten weinigen na over hun pensioen: op enig moment was het er gewoon. In de kranten kwam je het onderwerp nauwelijks tegen. De laatste 10 jaar is dat wel anders: pensioen is regelmatig in het nieuws en dat zijn niet altijd goede berichten. 

Moet de OR zich met pensioen bezig houden? Als er een bedrijfstakcao geldt, niet. Maar als jouw werkgever een eigen pensioenregeling heeft, heb je als OR instemmingsrecht. Pensioen gaat over veel geld en je rol als OR is dus belangrijk. 

Tijdens dit webinar behandelt Joan Janssens, organisatie-adviseur, de volgende onderwerpen:

  • Het pensioenstelsel
  • Welke 'knoppen' in de pensioenregeling de kwaliteit van pensioen bepalen
  • Het Pensioenakkoord
  • Welke rol heeft de OR
Bekijk het webinar

Webinar 'Zet medezeggenschap op de kaart met Artikel 24 WOR'

De algemene gang van zaken van de onderneming - Van bespreken naar afspreken!
Het staat al ruim vijftig jaar in de wet, maar het lijkt wel alsof het nu pas de aandacht krijgt die het verdient: de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming. Artikel 24 WOR schrijft voor dat dit tenminste tweemaal per jaar moet plaatsvinden. En dat, als die er zijn, ook commissarissen of toezichthouders daarbij aanwezig dienen te zijn. Een bijzonder overleg dus.

De afgelopen jaren komt men steeds meer tot de ontdekking dat artikel 24 een belangrijk overlegmoment is voor de Nederlandse ondernemingen en het meer mogelijkheden biedt. In dit webinar wordt ingegaan op deze mogelijkheden.

Hans Hautvast, trainer/adviseur voor ondernemingsraden, behandelt de volgende onderwerpen:

  • Wat zegt artikel 24 precies? Welke verplichtingen en mogelijkheden zitten dit  artikel verborgen? 
  • De agenda: welke onderwerpen zijn verplicht en welke zijn gewenst? 
  • Afspraken maken over besluiten in voorbereiding: tips om ook nog aan te denken
  • De rol van de toezichthouder vanuit verschillende invalshoeken
  • Hoe zorg je voor een volwaardig overleg?
  • De bedrijfscyclus en artikel 24: Plan-Do-Check-Act: hoe zorg je ervoor dat wat wordt afgesproken ook gebeurt?
Bekijk het webinar

Webinar 'Duurzame inzetbaarheid'

OR & Duurzame inzetbaarheid: Geen arbeidsvoorwaarde maar een businesscase!
Mensen blijven nu en in de toekomst steeds langer aan het werk. Daarnaast wordt er veel van de medewerkers gevergd: functies veranderen regelmatig en veel organisaties krijgen om de zoveel jaar een andere structuur. Hiermee is duurzame inzetbaarheid een steeds belangrijker thema. Sterker nog: organisaties moéten een langere termijnbeleid ontwikkelen om levensvatbaar te blijven en hun bestaansrecht te behouden. 

De rol van de OR is hierin belangrijk. De OR zal kennis over het onderwerp moeten hebben om ermee aan de slag te kunnen en een rol van betekenis te spelen.

Tijdens dit webinar behandelt Bob van Weert, organisatie-adviseur, de volgende onderwerpen:

- Wat is duurzame inzetbaarheid?
- Waarom is het nu relevant?
- Hoe kan de OR omgaan met dit thema? + tips & tricks 
- Voorbeelden uit de praktijk 

Bekijk het webinar

Webinar 'Reorganiseren onder druk'

Nu de gevolgen van corona in veel bedrijfstakken steeds duidelijker worden, en de overheidssteun langzaam wordt afgebouwd, is in veel bedrijven aan de orde hoe de organisatie aan de ‘nieuwe werkelijkheid’ moet worden aangepast.

Wanneer is een reorganisatie belangrijk? Waar let de OR op voor zijn advies? De ondernemingsraad beoordeelt het voorgenomen besluit en de maatregelen rond de gevolgen voor de werknemers op redelijkheid en adviseert over de beste manier om het besluit uit te voeren, rekening houdend met de gevolgen voor personeel en organisatie.

Tijdens dit webinar behandelt Steven Jellinghaus, advocaat, de volgende onderwerpen:

•    Toekomstbestendig maken van de organisatie: reorganiseren
•    Veiligheid op de werkplek
•    Thuiswerken
 

Bekijk het webinar

Webinar 'Inzicht in de financiële cyclus'

Een jaarverslag of een begroting blijven slechts cijfers, voor iedereen, tot je zicht hebt op het achterliggende verhaal, oftewel de strategie. Deze strategie en de vertaling van die strategie in financiën (de begroting) komt niet zo maar tot stand. Ieder bedrijf volgt daartoe gedurende het jaar een bepaalde cyclus. Op dit moment maken organisaties de plannen voor volgend jaar. Als je weet hoe die cyclus verloopt, kun je als OR afspraken maken om volgend jaar op de juiste momenten bij de plannen betrokken te raken.

Tijdens dit webinar behandelt Rob latten, organisatie-adviseur, de volgende onderwerpen:

•    Planning en controlcyclus;
•    Het gebruik van begrippen die bij deze cyclus horen, zoals een beleidsplan, begroting, jaarverslag managementinformatie;
•    Welke invloed heeft de OR binnen deze cyclus;

Bekijk het webinar