Sdu blog

Ruimen is zilver, bewaren is goud

13 september 2019
20 keer bekeken

Documenten bewaren is voor particulieren niet verplicht, maar je hebt ze wel nodig om bewijs te kunnen leveren. Mr.dr. R.M.P.G. Niessen-Cobben maakt in deze NTFR Opinie kanttekeningen bij twee tegenstrijdige regels. De verplichtingen waaraan een belastingplichtige ten behoeve van de belastingheffing dient te voldoen zijn divers. Voor een ondernemer betekent dit onder andere dat hij er een administratie op na moet houden en deze gedurende zeven jaar moet bewaren. Voor de particulier lijkt het leven een stuk eenvoudiger, want hij hoeft geen administratie te voeren en dus ook niets te bewaren.

Toepassing van art. 10a VPB 1969 op schulden binnen fiscale eenheid: ellendig maar niet krankzinnig

13 september 2019
20 keer bekeken

In zijn NTFR Opinie van deze week gaat prof. dr. O.C.R. Marres in op het aangepaste fiscale eenheid-regime en dan met name op de toevoeging van een zestiende lid aan art. 15 Wet Vpb 1969 waardoor art. 10a Wet Vpb 1969 van toepassing is op schuldvorderingen binnen de fiscale eenheid (interne schulden). De kritiek op de ongerijmde uitkomsten door toepassing van art. 10a Wet Vpb 1969 is naar zijn mening onterecht.

De gift en het bureaucratisch paradijs. Een sociologisch commentaar bij Van Horzen

13 september 2019
29 keer bekeken

Don Weenink geeft in de NTFR Opinie van deze week een alternatief sociologisch perspectief voor de NTFR Opinie van Van Horzen (De Schrijver, de Filosoof, Engelen en een Slang bij de Poort van het Paradijs) met daarin een oproep tot overdenking van de fiscale toekomst. De ontnuchterende conclusie is dat het fiscale paradijs niet in de terugkeer van de gift maar in de bureaucratie moet worden gezocht, aangevuld met rituelen ter viering van het fiscaal-sociale bewustzijn.

Objectieve criteria voor een wettelijke vrijwaring voor opdrachtgevers

13 september 2019
0 keer bekeken

In de NTFR Opinie van deze week richt dr. F.M. Werger zich op een naar zijn idee werkbare oplossing voor flexibele arbeid in het fiscale en het socialezekerheidsdomein, die op relatief korte termijn kan worden ingevoerd. Daarnaast kan de noodzakelijk benodigde tijd worden genomen om voor de overige wettelijke domeinen (bijvoorbeeld arbeidsrechtelijk) te zoeken naar een eveneens werkbare en maatschappelijk aanvaardbare oplossing.

Bronstaatheffingen in opmars

11 september 2019
36 keer bekeken

In de NTFR Opinie van deze week besteed prof.dr. P. Kavelaars aandacht aan de rol van bronstaatheffingen in het huidige tijdsbestek. Gelet op de gemaximeerde omvang van deze Opinie blijft hierna noodgedwongen een scala aan elementen achterwege en beperk hij zich tot een aantal hoofdpunten. Allereerst besteed hij aanacht aan enkele algemene uitgangspunten en principes die ten grondslag liggen aan bronstaatheffingen. In het tweede deel gaat hij in op de bronstaatheffing zoals die in art. 12a VN-MV is geïntroduceerd en welke bepaling in de literatuur tot op heden vrijwel onopgemerkt is gebleven: geheel ten onrechte.

De earningsstripping regeling in strijd met de vrijheid van vestiging

11 september 2019
31 keer bekeken

De EU Anti-belastingontwijkingsrichtlijn wil belastingontwijking tegengaan. In deze opinie gaat mr.dr. J.J. van den Broek in op de EU Anti-belastingontwijkingsrichtlijn én op de vraag of de Nederlandse earningsstripping regeling in overeenstemming is met de vrijheid van vestiging zoals vastgelegd in het VWEU.

Beperkt eer gij bemint

27 augustus 2019
596 keer bekeken

Het is duidelijk dat het instellen van een rechtsmiddel veelal niet zonder gevaar is. Zeker in hoger beroep kan de uitslag voor de appellerende partij ook slechter uitvallen, ondanks de hoop op en inspanningen voor een gunstigere uitslag. Het strafprocesrecht geeft voor hoger beroep en cassatie wel enige mogelijkheden om de kans op een ongunstigere uitkomst danig te beperken. In cassatie kan dat op de voet van art. 429 Sv en kan zelfs binnen één ten laste gelegd feit een positieve beslissing buiten het bereik van de Hoge Raad worden gehouden. In hoger beroep is die manoeuvreerruimte beperkter, maar zeker wel aanwezig..

Postcode-discriminatie voor vuurwapenbezit

21 augustus 2019
12596 keer bekeken

Een recent nieuwsbericht uit de hoofdstad deed vorige week heel wat stof opwaaien. In Amsterdam hebben de rechters met elkaar afgesproken om ten aanzien van geweld met vuurwapens en explosieven veel hogere straffen op te leggen dan in andere delen van het land. De Amsterdamse rechters reageren hiermee op het toenemend aantal liquidaties en schietpartijen in de hoofdstad. Met het verhogen van de straffen willen zij het signaal afgeven dat het onacceptabel is om vuurwapens en handgranaten te gebruiken in de regio Amsterdam. Mijns inziens is dit een onacceptabele discriminerende afspraak die leidt tot rechtsongelijkheid.

Beweging in de flexbranche

19 augustus 2019
4442 keer bekeken

Inleners van personeel, uitzendwerkgevers – daaronder steeds begrepen: detacheerders – en uitzendkrachten / gedetacheerden die onder een van de uitzend cao’s vallen, zullen met ingang van 30 december 2019 te maken krijgen met belangrijke wijzigingen in de inlenersbeloning en met één geharmoniseerde uitzend cao. Payroll-werkgevers en inleners van payroll-werknemers krijgen door de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 al te maken met ingrijpende wijzigingen. Daar komt nu bij dat het inlenen van payroll-werknemers per 30 december 2019 niet meer onder de uitzend cao’s valt.

NotaFlow: hét nieuwe tijdbesparende hulpmiddel voor de slimme notaris

19 augustus 2019
6643 keer bekeken

‘Met NotaFlow hebben we het beste van drie grote spelers neergezet: marktleider Berkeley Bridge als documentengenerator, Van Brug Software als marktleider in notariële software en Sdu als marktleider rondom het uitgeven van kennis voor het notariaat. Door inzet van NotaFlow zorgen we ervoor dat de notaris opnieuw meer in zijn waarde, in zijn beroep zou je kunnen zeggen, wordt gezet. De tijd die je besteedt aan belangrijke elementen die cliënten uiteindelijk niet zien, zoals tekstproducties, vermindert substantieel door inzet van het nieuwe NotaFlow.