Sdu blog

Waarom zo rommelig?

8 april 2020
242 keer bekeken

Wat is precies een verbonden partij? Het antwoord luidt: dat hangt ervan af. De Wet VPB 1969 kent namelijk verschillende gelieerdheidsbegrippen. Denk aan het begrip ‘verbonden lichaam’ in art. 10a, lid 4, het begrip ‘verbonden lichaam als bedoeld in art. 3.30a, lid 10, Wet IB 2001’ (art. 8, lid 6) of het begrip ‘groepsentiteit’ in art. 29b. Per 1 januari 2019 en 1 januari 2020 is de Wet VPB 1969 verrijkt met weer een nieuw gelieerdheidsbegrip: ‘gelieerd lichaam’. Dat begrip vormt het onderwerp van deze NTFR Opinie van prof.dr.mr. P.G.H. Albert.

Schulden en de aangepaste vermogensrendementsheffing per 2022

1 april 2020
201 keer bekeken

In een brief van de staatssecretaris van Financiën van 6 september 2019 zijn de contouren geschetst van aanpassingen van het huidige box 3-stelsel die in het bijzonder erop gericht zijn belastingplichtigen met vooral of uitsluitend spaargeld tegemoet te komen. In deze bijdrage gaat prof.dr. R.P.C. Cornelisse in op enkele aspecten die samenhangen met de voorgenomen introductie van een aparte vermogenscategorie omvattende schulden. Ten slotte zal hij een alternatief aanpassingsvoorstel van het huidige box 3-stelsel schetsen.

DAC6 en het nieuwe feit: much ado about nothing?

1 april 2020
182 keer bekeken

Op 17 december 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies aangenomen. Een van de weinige bepalingen die specifiek op de Nederlandse praktijk zijn toegesneden, is het nieuwe zevende lid van art. 16 AWR. Op grond daarvan worden gegevens en inlichtingen die de inspecteur niet anders dan ingevolge de meldingsplicht van DAC6 bekend zijn geworden, voor de navordering geacht feiten te zijn die de inspecteur niet (redelijkerwijs) bekend (hadden kunnen) zijn. Het is dus een uitzondering op de hoofdregel dat voor navordering een nieuw feit is vereist.

Krijgt de computer het laatste woord?

1 april 2020
180 keer bekeken

‘Gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt!’ Als we daaraan toevoegen: ‘en zeker weet dat die nieuwe goed passen’, lijkt het gezegde op maat gemaakt voor de problematiek sinds de afschaffing in mei 2016 van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De maatschappelijke chaos die daarna ontstond kon slechts (enigszins) worden beteugeld door de afkondiging van een tijdelijk handhavingsmoratorium, dat overigens keer op keer verlengd moest worden; recentelijk nog weer tot 1 januari 2021.  Een handhavingsmoratorium van een wet – de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) – waar nota bene strikt genomen niets aan te handhaven valt.

Leiderschap in de Coronacrisis – Wat kan de OR?

30 maart 2020
283 keer bekeken

Leek het aanvankelijk nog een periode van drie weken even de tanden op elkaar – inmiddels is duidelijk dat we tot de zomer zo ongeveer een lockdown van ongekende omvang gaan meemaken. Niet alleen onze gezondheid, maar ook onze economie komt in gevaar. Tal van bedrijven zien hun afzet instorten, hun inkoop opdrogen of hun personeel thuis zitten. Het is duidelijk dat, na de maatregelen voor de korte termijn, nu ook de lange termijn onder de loep genomen moet worden. En dat betekent waarschijnlijk een reeks van pijnlijke maatregelen. Het leiderschap binnen uw onderneming wordt behoorlijk op de proef gesteld.
Wat kan de OR dan?

Inloggen bij Sdu is vernieuwd met gebruik van PING Identity

23 maart 2020
165 keer bekeken

In oktober 2018 zijn de eerste stappen gezet door het projectteam aan het ambitieuze en omvangrijke IT project; de implementatie van PING Identity. Een vernieuwd autorisatie en authenticatie systeem (simpel gezegd een vernieuwd inlogsysteem) voor alle klanten die gebruik maken van onze online producten. Dit betekent een vooruitgang in de onboarding van onze klanten, een verbetering van de customer journey.

Coronavirus vraagt om leiderschap – ook van de OR!

23 maart 2020
752 keer bekeken

Na een periode van laconiek afstand houden, yoga-groeten en ellebooghoesten is het dan opeens volle ernst: het ene na het andere bedrijf gaat, al dan niet van hogerhand gedwongen, op slot of laat zijn personeel thuis werken. Voor ouders met schoolgaande kinderen natuurlijk een uitkomst, want die zaten al te dubben over wie de oppas kon doen. Ook wordt voor werknemers massaal werktijdverkorting aangevraagd en kunnen de flexwerkers naar huis. Kortom: een drukke agenda met veel personele issues. Welke rol speelt de OR hierbij?

OR-verkiezingen: een noodzakelijk kwaad of gemiste kans?

18 februari 2020
459 keer bekeken

Elke drie of vier jaar staan ondernemingsraden voor wellicht de moeilijkste klus uit hun takenpakket: het vinden van voldoende geschikte kandidaten voor de volgende zittingstermijn. Het contact met de achterban was gedurende de huidige zittingstermijn al een niet te onderschatten zorgenkindje, maar als je je collega’s langs moet om te vragen of zij wellicht jouw werk willen overnemen, wordt het helemaal moeilijk. De verkiezingen blijken vaak het zwakke punt in het functioneren van de ondernemingsraad. Zou het nou echt niet anders kunnen?

Regards Photographiques, ofwel kunst, foto’s en peepshows

5 februari 2020
237 keer bekeken

Kunst in de btw en het douanerecht: het blijft mij fascineren. Ik heb hier al eerder over gepubliceerd,  maar het Regards Photographiques-arrest van het HvJ van 5 september 2019  biedt voldoende nieuwe aanknopingspunten om het onderwerp weer eens af te stoffen en deze Opinie te wijden aan het begrip kunst in het douanerecht en de btw in relatie tot fotografie. Bovendien lijkt het arrest de vraag of peepshows kunnen worden beschouwd als toneelvoorstelling in de zin van Tabel I, post b.14 bij de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968) nieuw leven in te blazen.

PPT-reflex

29 januari 2020
432 keer bekeken

In de NTFR Opinie van deze week gaat dr. Frederik Boulogne in op de principal purpose test (hierna: PPT). Met de principal purpose test van art. 7 MLI beschikt de inspecteur over een krachtig wapen tegen verdragsmisbruik. De PPT werkt als verplichte minimumstandaard door in nagenoeg alle door Nederland gesloten – en door het MLI gedekte – verdragen. Het venijn van de PPT zit hem in de vrij lichte subjectieve toets (‘een van de voornaamste doelen’) en de gunstige bewijspositie voor de inspecteur.